روز قدس، وسط ثقل انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد علیه پوچی جهانی استمجمع جهانی بیداری اسلامی در ادعا‌ای همراه خود محکومیت اقدامات فعلی رژیم صهیونیستی در فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن دعوت اجتناب کرده اند مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادیخواهان جهان مراقبت از راهپیمایی روز قدس، تاکید کرد: روز قدس، روز رزمایش همدلی، همگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری مسلمانان به سمت جبهه کفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط ثقل انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد علیه پوچی جهانی است.

به گزارش ایسنا، محتوای متنی ادعا مجمع جهانی بیداری اسلامی به این رئوس مطالب است:

«بسم الله القاصم الجبارین

را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ قَضینَا إلی بَنی إِسرَائیلَ فِی الکِتابِ لَتُفسدُنَّ فی الارضِ مَرّتینِ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لتَعلُنَّ عُلُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدّاً کبیراً * فإذا جاءَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَعدُ أُولیهُمَا بَعثنَا عَلَمنصفانهُم عِباداً لَّنا أُولی بأسٍ از حداکثرٍ فَجاسُوا خِلال الّدیارِ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کان وعداً مفعولاً* (اسراء – ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵)

بیش اجتناب کرده اند ۴۳ سال اجتناب کرده اند ابتکار دائمی امام خمینی(ره) در گفتن فینال جمعه ماه مبارک رمضان شناخته شده به عنوان روز قدس می گذرد، زمانی کدام ممکن است دشواری فلسطین را به اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین دشواری جهان اسلام تغییر نمود، زمانی کدام ممکن است هر سال پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعورتر اجتناب کرده اند سال های در گذشته، مظهر از دوام مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزدایخواهان جهان به سمت اشغال اولین قبله مسلمین گردیده است.

برگزاری روز قدس امسال تمایز اصلی ای همراه خود روزهای قدس تولید دیگری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی‌ کدام ممکن است ساختار قیمت کاهش یافته قرن ترامپ در جاری پیاده شدن علیه آرمان فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات های مرتجع عربی غیر از حمایت اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین در جستجوی دوره ای سازی روابط همراه خود این رژیم نامشروع هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پایین خنجر به فلسطینان می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش خدمتی به ارباب شخصی می کنند برای اطمینان اینکه اجرای ساختار سازش همراه خود دولتمردان تکیه کن به پوچی ممکن است مساله فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلط درست رژیم غاصب را بر جهان محقق نماید.

برآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل غلط اجتناب کرده اند الگو تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور اینکه تنها مقامات های تکیه کن شناخته شده به عنوان بازیگر بی نظیر می توانند معادله را به نفع رژیم تنظیم دهد نگرانی ملت ها خصوصا ملت مقاوم فلسطین را برانگیخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه تحولات را همراه خود یهودی سازی مسجد الاقصی وارد فاز جدید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عملیات های استشهادی از دوام قهرمان فلسطین تمامی تصورات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادلات این رژیم را برهم زد.

با این حال ملت هوشیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان بیدار فلسطین این بار ۹ تنها در غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها منصفانه گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان خاص اما علاوه بر این در تمامی سرزمین های اشغالی به طور قابل توجهی اراضی ۱۹۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز رژیم اشغالگر همراه خود شجاعتی مثال زدنی چندین عملیات مبایعه نامه طلبانه را به اقدام در آوردند کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند پویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین بودن از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری ۱۴ میلیون فلسطینی ونابودی قطعی این غده سرطانی در بلند مدت نزدیک {خواهد بود}، به گونه ای کدام ممکن است ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوبیا بر تمامی دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین های اشغالی حکمفرما شده است.

الگو تحولات فلسطین اجتناب کرده اند تحریک کردن قرن ۲۱، اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل را در هم فرو ریخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جنگهای ۳۳ روزه، ۲۲ روزه ، ۸ روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد سیف القدس علی رغم توان نابرابر مردمان مظلوم، در جاری محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حامی در سراسر جهان، شکست را بر رژیم غاصب تحمیل کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحولات فعلی هم کدام ممکن است سیگنال های آن اشکار گردیده اجتناب کرده اند هم اکنون پیروزی از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست رژیم کودک کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غاصب را نوید می دهد.

روز قدس آزمونی است تاریخی برای آنان کدام ممکن است ۷۰ سال به سمت جنایت، اشغالگری، تجاوز، شکنجه، اسارات، ترور، پوست راندن مردمان اجتناب کرده اند خانه های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی آنان سکوت کرده اند، در درگیری اواکراین شناخته شده به عنوان منصفانه ملت اتحادیه اروپا، همراه خود بمباران رسانه ای {هر روز} موضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامی جدید را تدارک می بینند کدام ممکن است قطعاً تناقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوگانگی گروه غربی را در رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت بیش اجتناب کرده اند قبلی نمایان می سازد.

به معنای واقعی کلمه هستند مردمان مسلمان همراه خود خروش قهرمانانه شخصی ندای مظلومیت مردمان مظلوم فلسطین را سر می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیل باند مسلمانان در روز قدس می‌تواند همچون سالیان قبلی به طور منظم توازن توانایی را {به سمت} از دوام مردمان فلسطین سوق دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذارد دشواری فلسطین تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فراموشی سپرده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان قدس شریف را همچون خون در رگ های مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی خواهان جهان جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساری سازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت سربلند فلسطین به همان اندازه فتح ارتفاع پیروزی بسته شدن گام های موثری را نسبت به قبلی بردارد.

روز قدس رزمایش همدلی، همگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری مسلمانان به سمت جبهه کفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط  ثقل انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد علیه پوچی جهانی است کدام ممکن است برای تامین مزیت شخصی، ایمنی ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را به خطر می اندازد، روز قدس روز دشمن شناسی، پروژه شناسی، تصویر تفوق عزت بر ظلمت، از دوام بر سازش، پیروزی حق بر باطل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدل بر ظلم می باشد.

مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن حمایت اجتناب کرده اند از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایمردی مردمان مظلوم فلسطین اجتناب کرده اند همه امت اسلامی تمایل دارد همراه خود مشارکت سرزنده در راهپیمایی غول پیکر امروز مقدس حمایت همه جانبه را اجتناب کرده اند آرمان فلسطین، صیانت اجتناب کرده اند مسجدالاقصی شناخته شده به عنوان قبله اول مسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست راهبرد مثلث پوچی، صهیونیزم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتجاع جهان را کدام ممکن است در بن بست راهبردی قرار گرفته اند، همراه خود حضور پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شکوه شخصی تثبیت نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود فشار بر حکام سازشکار، تحریم کالاهای مونتاژ رژیم غاصب، حمایت رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد تبیین، آشکارساختن چهره دروغین زر، زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر این رژیم، کشتی کمک های بشر دلپذیر مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار اجتناب کرده اند مردمان محاصره شده غزه، آسانسور انگیزه، تحمیل روح اعتقاد بنفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودباوری خصوصاً در فناوری جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دعوت اجتناب کرده اند همه آزادیخواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت جویان، مقامات ها، ملت ها، رویدادها، تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث های مردمان نهاد، شخصیت ها، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان راه پیروزی را بر خصم زبون به راحتی سازد. ان‌شاءالله»

انتهای پیام