روز «حافظ» فرصتی برای تأمل در آرمان های والای سرمایه درخشان ملی استوی در پیام رئیس جمهور به مناسبت روز حافظ گفت: این روز فرصت مغتنمی برای بازاندیشی در آرمان های والای عرفانی و انسانی این گنجینه گرانبها و سرمایه درخشان ملی است.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر پیام گرامیداشت روز «حافظ» گفت: «حافظ» را به عنوان یک واقعه تاریخی و برگ زرینی در کتاب زندگی معنوی مردم ایران نمی دانیم، بلکه به این زبان قدردانی از «حافظ» به عنوان یک رویداد تاریخی و برگ زرین در کتاب حیات معنوی مردم ایران نداریم. چیزی می گوید که دیده نمی شود. راز حامل پیامی است، این یک امید و تمرینی نشاط‌بخش است.

پیام رئیس جمهور به شرح زیر نوشته شده است.

«اسم خداوند بخشنده است

بیستم مهرماه، در روز حافظ، شاعر بی‌پایان نام‌آور ایران زمین را گرامی می‌دارم و این مناسبت گران‌بها را فرصتی مغتنم برای تأمل در اندیشه والای عارف و انسانی این گنجینه گرانبها می‌دانم. سرمایه درخشان ملت

ما حافظ را به عنوان یک واقعه تاریخی و برگ زرین در کتاب زندگی معنوی مردم ایران گرامی نمی داریم، اما زبانی که از راز غیبی حکایت می کند حامل پیام امید و فرهنگی نشاط آور است. بردباری و گذشت، گذشت و محبت و دوری از ریا و ریا و در نهایت اساس اصل عشق و عدالت، پیامی است پرشور از سخنان معرفت حافظ در بیت الغزال، فردی سردرگم و زندانی. فریب امروز و درگیری، پاک بودن در نماز صبح و دوری دعوت به خیانت و دوری از فریب و شقاوت و انسانیت است. بی شک نمی توان وجود، هنر و بعد فرهنگی این متن دردناک ادبیات فارسی را که «گویا اولیای الهی اشعار او را از تخت شاهی برمی دارند» در قالب پیامی اضافه کرد. با این وجود، امیدوارم وقتی در دریای میراث ناشناخته این شعر بزرگ غوطه ور شویم، با اکتشافات و دستاوردهای تازه ای از اساتید، اندیشمندان و پژوهشگران دانش ادبیات فارسی و حس معنوی، طبیعت مواجه شویم. انسانیت و سخنوری و زبان اصلی رمان عشق و پرستش زندگی ما به عنوان یک جامعه بهره برده ایم.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران”

در انتهای پیام