روتکل‌های بهداشتی با جدیت در حمل و نقل هوایی و ریلی دنبال شودیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استفاده از ماسک، رعایت فاصله بین افراد و داشتن کارت واکسن موارد است که باید در سیستم حمل و نقل و نق به طور جدی دنبال شود.

رحمت الله روزی پوربادی در و گو با ایسنا، با اشاره به این نکته که باید پروتکل بهداشتی در حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی را رعایت کرد، بیان کرد: بیماری ششم بیماری با سویه امیکرون در سطح کشور آغاز شده و همان طور که می شود. بارها بر آن تاکید شده است که پروتکل بهداشتی در همه سطوح تا ریشه کن شدن بیماری باید با جدیت دنبا. در وسایل حمل و نقل عمومی مانند هواپیما، قطار و اتوبوس نیز باید پروتکل های بهداشتی با جدیت اجرا شود

وی در ادامه اظهار کرد: استفاده از ماسک، فاصله گذاری بین افراد و داشتن کارت واکسن موارد مردم نیز باید پروتکل های را جدی تلقی کرده و حتما در وهله اول نسبت به واکسیناسیون و در وله دوم ش.

نماینده مردم نظنز در مجلس اسلامی، تاکید کرد: تا پایان این بیماری در حوزه حمل و نقل ریلی و هوایی پروتکل های بهداشتی باید جدی تلقی شود و با بخش هایی که رعایت نمی شود باید گرفتار شود و نباید نسبت به این بیماری سهل انگاری باشد. صورت بگیرد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری