رفیق بازی پس از «ازدواج» ری یا خیر؟یک روانشناس با بیان اینکه اگر افراد احساسی ازدواج کنند به قفسی تبدیل شده است رابطه زوجین صدمه میبیند، درباره حد و مرز روابط زوجین با دوستان خود پس از ازدواج، گفت: نمی توانم بگویم که زوجین باید به طور کامل ازدواج کنند. با دوستانشان را قطع کنند یا خیر، بلکه این زوجین هستند که باید در اینباره صحبت کنند و حد و مرز مناسب را انتخاب کنند و اولویتشان را در ابتدا همسر و خانواده و سپس دوستان باشند.

وهر یسنا انزانی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: زوجین باید حد و مرز گذراندن وقت با دوستان خود را تعیین کنند و با گفتگو در رابطه با خط همسر در رابطه با نحوه گذراندن وقت با دوستان آگاه شده و بایدها و نبایدها را رعایت کنند تا بدون ایجاد تنش در زندگی مشترک، دوستی. ود با افراد مناسب را ادامه دهندگان.

وی در پاسخ به این سوال که آیا متاهل یا مجرد بودن دوستان پس از ازدواج دارد و زوجین لازم است تنها با افراد متاهل دوستی خود را حفظ کنند؟، گفت: طبیعتا در ارتباطات دوستان باید به شرایط همسان توجه کرد، برای مثال افراد متاهل. با دوستان متاهل خود نقاط اشتراک بیشتری دارند و یا متاهلان دارای فرزند با دوستان متاهل دارای فرزند بیشتر از دوستان متاهل بدون فرزند نقطه اشتراک و حرف برای گفتن هستند اما به طور کلی شناخت خصوصیات افراد و اهدافشان از ارتباط دوستانه بسیار حائز اهمیت است.

انانی با بیان اینکه زوجین باید با توجه به اولویتهای زندگی مشترک درباره انتظاراتی که از روابط دوستانه با هم صحبت می کنند، توضیح داد: اینکه هر کدام از زوجین از دوستان خود چه انتظاراتی دارند و با هدفی با آنها چه دوستی ریخته اند بسیار مهم است. است. زوجین یا در نظر گرفتن که انتظار آنها از دوستانشان در حد گذراندن اوقات خوش با رفتن به کافه یا رفتن به سفر و فراتر از این حدود یعنی ایجاد ارتباطات دوستانه خانوادگی یا خیر و مناسب با این انتظارات و باید خود را از ارتباطات دوستانه برقرار کرد. افراد مناسب برای دوستی را انتخاب کنند. در واقع نوع دوستی‌ها و میزان نزدیکی افراد به دوستان خود باید برمبنای زوجین تعیین شوند.

این روانشناس در پاسخ به این سوال که برخی از همسران از روابط دوستی همسر خود نگران هستند و می توانند این ارتباطات دوستانه را به کمرنگ شدن زندگی متاهلی و آسیب آن بیانجامد، توضیح دهد: شاید در چنین شرایطی همسر از دوستی نامناسب و بی هدف زن یا شوهر. ود نگران باشید و از این رو به کنترل همسر و محدود کردن روابط دوستی او روی آورد. در این شرایط توصیه می شود در مورد دوستی ها، انتظاراتشان از دوستی ها و اهدافی که با آن فرد را به عنوان دوست انتخاب کرده اند با هم صحبت کنند تا ببینند کدام دوست مناسب است و در عین حال خط قرمزهای همسر را رعایت کنند. با این تیپ شخصیتی افراد و میزان برون گرایی و درون گرایی آنها نیز در تداوم ازدواج بسیار دوست دارند، به طوری که یک فرد برون گرا شاید هیچ وقت نمی تواند ارتباطات دوستانه خود را پس از ازدواج کند و همسر چنین فردی باشد. همچنین این شخصیتی زن یا شوهر باید خود را درک کند.

وی در حال حاضر به زوجین عینی تاکید می کند که همیشه نگران است و همسر را در مورد ارتباطات دوستان خود درک کنید چرا که او به عنوان فردی منطقی و بیطرف به رابطه شما با دوستانتان نگاه می کند و ممکن است متوجه موارد نگران کننده باشد که شما در هنگام ارتباط با آنها برخورد کنید. عاطفی با دوستان خود متوجه آنها نیستید و حد و مرز مناسبی را در دوستی رعایت کنید.

وی، هر فرد در انتخاب دوست و حدود برقراری ارتباط دوستانه با دیگران دارای باوری است و از این رو لازم است زوجین حتما درباره دیدگاه نسبت به انتخاب دوست به شناختی رسیده و خط قرمزهای ترکیبی را رعایت کنند.

انزانی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: به طور کلی درباره اینکه بعد از ازدواج باید رابطه زوجین با دوستان به طور کامل قطع شود یا خیر، می توانم حکمی کلی داد، ابتدا باید به باور زوجین درباره دوستی و جایگاه دوستان در زندگی مشترک توجه کرد. . زوجین ببینند از رابطه دوستی خود چه میخواهند، تا چه اندازه و تا چه حدی قصد ادامه دادن این دوستی ها را دارند و سپس در این رابطه با همسر خود گفتگو کرده اند، به تفاهم برسند و حدود و خط قرمزهای تعیین شده را رعایت کنند.

انتهای پیام