رشد ساخت با بیرون اطلاعات محقق نمی شودایسنا/ کردستان مدیرعامل گروه بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد جهاددانشگاهی استان کردستان همراه خود دقیق اینکه رشد ساخت با بیرون اطلاعات بنیان بودن محقق نمی شود، ذکر شد: حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های بیشتر مبتنی بر اطلاعات موجب افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تبدیل می شود. ”

مجید آوج در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ایسنا قلمرو کردستان، اظهار کرد: رئیس معظم انقلاب اسلامی هر ساله وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مأموریت های گروه ها، نهادها، ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات مربوطه را تصمیم گیری می کنند کدام ممکن است بر این ایده این سیستم ریزی اجباری برای رعایت این امر انجام احتمالاً خواهد بود. همراه خود این مانترا.

وی همراه خود ادعا اینکه مقام معظم مدیریت سال ۱۴۰۱ را سال «ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندسازی» نامگذاری کردند، ذکر شد: جهاددانشگاهی بر ایده رسالت شخصی یکی اجتناب کرده اند الگوهای سودآور رشد اطلاعات {بوده است} کدام ممکن است ممکن است موقعیت آفرینی تدریجی. موقعیت کلیدی در نتیجه گیری مانترا سال”.

وی افزود: برای حضور در انبساط مالی باید {به سمت} اقتصاد اطلاعات بنیان حرکت کنیم کدام ممکن است جهاددانشگاهی تاکنون این سیستم های موثری {در این} زمینه انجام داده است.

آوج همراه خود ردیابی به اهمیت اقتصاد اطلاعات بنیان یکپارچه داد: اقتصاد اطلاعات بنیان مالی است کدام ممکن است در آن اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش جایگاه بالاتری نسبت به سرمایه فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های نقدی، از کیت، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اطلاعات بنیان کالاهایی هستند کدام ممکن است سرمایه از آنها ۹ تنها پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلام اشاره کردن شده، اما علاوه بر این نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم دهنده اهمیت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات اطلاعات بنیان است.

وی همراه خود ردیابی به توانمندی های گروه بازاریابی فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اطلاعات جهاددانشگاهی در استان کردستان ذکر شد: این گروه همراه خود امکانات نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب دهی، شرکت ها توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی، تجهیزات گلف کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلینیک کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار برای رشد کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال بچه ها همکاری می تدریجی. ” کردستان باید موقعیت موثری داشته باشد.

مدیرعامل گروه بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد جهاددانشگاهی استان کردستان همراه خود ردیابی به اینکه کانون های انبساط، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب زمینه ساز تشکیل نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای فناور است، افزود: نوآوری جهاددانشگاهی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط شتاب کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها منتورینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل هسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای فناوری اجتناب کرده اند آموزش به همان اندازه بلوغ.

وی دقیق کرد: وسط توصیه استخدامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها کارآفرینی همراه خود رویکرد توصیه به کارجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت نیروی انسانی متخصص کبریت همراه خود خواستن بازار کار موقعیت شخصی را در اشتغال زایی در استان دارد.

آوج همراه خود ردیابی به اینکه تجهیزات گلف کارآفرینی گروه همراه خود هدف آسانسور توانایی های ارتباطی، اندیشه پردازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت کارآفرینی برای جوانان ورزش شخصی را در استان رشد می دهد، افزود: در کلینیک کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار توصیه تخصصی بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی واحدهای اقتصادی انجام تبدیل می شود. حاضر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک های افزایش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تجویز تبدیل می شود.

وی برگزاری رویدادهای نوین کارآفرینی برای نوجوانان را اجتناب کرده اند تولید دیگری ورزش های اجرایی گروه جهاددانشگاهی بازاریابی فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد اطلاعات بنیان در استان کردستان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به شد: در نتیجه گیری مانترا گروه جهاد آموزشی موقعیت ارزنده ای ایفا کنید. سال

مدیرکل استفا استان کردستان همراه خود ردیابی به اینکه رشد ساخت با بیرون برای درمان ساخت اطلاعات بنیان محقق نمی شود، ذکر شد: حمایت اجتناب کرده اند بنگاه های اطلاعات بنیان باعث افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تبدیل می شود.

آوج همراه خود ردیابی به اجرای قالب های اشتغالزایی در استان ذکر شد: قالب رشد نقش ها خانگی همراه خود کارفرمای اداره کل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی جهاددانشگاهی طی سال های فعلی سودآور به تحمیل اشتغال برای ۳۰۰۰ نفر قالب استعدادیابی اشخاص حقیقی در استان، توصیه، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن به بازار برای حاضر شرکت ها به نامزدها.

وی علاوه بر این به کمیته شرکت ها کاهش کمیته کاهش امام خمینی (ره) استان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} قالب کدام ممکن است اجتناب کرده اند نیمه دوم سال قبلی همراه خود اشغال کمیته کاهش تحریک کردن شد، پرونده، توصیه اشتغال، تدوین قالب، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بانکی واگذاری تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر اجرای قالب های اشتغال. خدماتی موجود است کدام ممکن است تحمل محافظت این موسسه به مشتریان گران حاضر تبدیل می شود.

آوج در طولانی مدت تصریح کرد: جهاددانشگاهی استان همراه خود نیروی انسانی متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امکانات بسیاری آموزشی، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب دهی آمادگی دارد در رشد کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی بچه ها استان موقعیت آفرینی تدریجی. .

انتهای پیام/