رئیسی: روال‌سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی مشابه با پرورش مار در آستین استرئیس‌جمهور همراه خود تاکید بر اینکه “رژیم صهیونیستی عالی رژیم زبون را انتخاب کنید و انتخاب کنید متزلزل است”، ذکر شد: تروریسم دولتی، نقض سیستماتیک حقوق بشر، بکارگیری سلاح‌های ممنوعه علیه افراد، فشارهای فزاینده علیه افراد قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت مسجدالاقصی، هیچ کمکی به پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی رژیم صهیونیستی نکرده است.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه (۸ اردیبهشت) در دیدار همراه خود سفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رؤسای تصویر‌های کشورهای اسلامی، ضمن ابراز خرسندی اجتناب کرده اند حضور در ترکیبی خانوار جهانی اسلام، ذکر شد: همراه خود آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات ممکن است اعضای خانواده، زودرس عید سعید فطر را ارائه می دهیم میهمانان گرامی، خانوار‌های احترام ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مسلمانان در سرتاسر عالم تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض ‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال بهتر از‌ها را در عید فطر برای امت اسلامی نیاز کنم.

رئیس‌جمهور افزود: ماه مبارک رمضان ماه هویت‌ساز برای گروه اسلامی است. در امتداد طرف فروش روحِ اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت در گروه کدام ممکن است در نتیجه التفات همگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسازی می‌شود، انسان‌ها را نسبت {به یکدیگر} مهربان‌تر می‌تنبل. ماه رمضان پدیدآوردنده عالی هویت ممتاز به تماس گرفتن امت اسلامی است. اساسا یکی اجتناب کرده اند کارکردهای اجتماعی مناسک دینی، همین انسجام در هویت است. پیوندهای ایمانی محکم‌ترین نوع پیوندها بین انسان‌هاست کدام ممکن است مومنین را به برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران ایمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مسلمین را به امت اسلامی بهبود می‌بخشد.

خم شدن فزاینده بچه ها به رعایت شریعت اسلامی، نویددهنده دوران جدیدی اجتناب کرده اند عظمتِ تمدنِ نوین اسلامی

رئیسی تصریح کرد: گروه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبه انبساط مسلمانان در سیاره، در امتداد طرف خم شدن فزاینده بچه ها به رعایت شریعت اسلامی، نویددهنده دوران جدیدی اجتناب کرده اند عظمتِ تمدنِ نوین اسلامی {خواهد بود}؛ این در حالیست کدام ممکن است الگوی ظاهرفریب لیبرال دموکراسی غربی اینک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اعتراف شخصی افسران غربی، جذابیتش را حتی در غرب اجتناب کرده اند بازو داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسیونالیسم افراطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدارگرایی، اجتناب کرده اند داخل جوامع غربی، آن را به مشکل می‌کشد.

رئیسی خاطرنشان کرد: {در این} شرایط امت اسلامی خواستن به وحدت دارد. چون آن است قرآن کریم می‌فرماید: امت همراه خود عبودیت پروردگار اتصال مستقیم دارد (ان هذه اُمتکم امه واحده را انتخاب کنید و انتخاب کنید أنا ربکم فاعبدون) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز‌ها خللی در واحد بودن امت تحمیل نمی‌تنبل.

جریان تکفیر تغییر به پیاده‌نظام دشمنان امت اسلامی شده است

رئیس‌جمهور شکسته نشده داد: بر این مقدمه، اجتناب کرده اند عالی سو، امت به وحدت، قوام می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، وحدت را باید در امت جست‌وجو کرد. این دلیل است، جریان تکفیر، کدام ممکن است اجتناب کرده اند خون جهان اسلام ارتزاق می‌تنبل، عالی انحراف بدیهی اجتناب کرده اند صراط مستقیم وحدت امت اسلامی است. این جریان تکفیر اینک تغییر به پیاده‌نظام دشمنان امت اسلامی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای مزیت سلطه‌گرایانه آنها بازو به مسلمان‌کشی در سرزمین‌های مختلف اسلامی می‌زند.

رئیسی اظهار کرد: ملت مظلوم افغانستان سال‌هاست کدام ممکن است همراه خود نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی کرده است. جمهوری اسلامی ایران بیش اجتناب کرده اند چهل سال است کدام ممکن است مهاجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگان افغانستانی را برادرانه در داخل گروه شخصی میزبانی کرده است.

رئیس‌جمهور شکسته نشده داد: پیش بینی می‌سر خورد کدام ممکن است همراه خود بالا نبرد‌ها، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم‌آموزی خانم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران افغان، توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل دوستان افغانستان را روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج تنبل، با این حال اینک متاسفانه روندی آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز اجتناب کرده اند فروش ناامنی تکفیری همراه خود هدایت خارجی تفسیر می‌شود کدام ممکن است جستجو در شعله‌ور کردن نبرد فرقه‌ای، این بار در سرزمینی تولید دیگری اجتناب کرده اند امت اسلامی است. این دلیل است جمهوری اسلامی همواره بر مشارکت دقیق همه گروه‌های قومی، مذهبی، سیاسی در حکومت بلند مدت افغانستان تاکید داشته {است تا} امکان سوءاستفاده دشمنان این ملت به حداقل برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان بعد اجتناب کرده اند سال‌ها درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن، روی استراحت ببیند.

رئیسی همراه خود ردیابی به کارنامه خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور جمهوری اسلامی در کشتی همراه خود فتنه تکفیری در امت اسلامی، ذکر شد: اگر مجاهدت سرداران غول پیکر جهان اسلام همچون شهید ابومهدی المهندس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید حاج قاسم سلیمانی نبود داعش در متنوع اجتناب کرده اند ملت ها ادعای حکومت می‌کرد. اینک نیز جمهوری اسلامی بازو همکاری شخصی را به سوی همه کشورهای اسلامی دراز می‌تنبل به همان اندازه در مقابله گفتمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی همراه خود تکفیر، بصورت هم‌افزا حرکت کنیم.

غفلت هر دو آسان‌لوحی در قبال رژیم صهیونیستی، جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام را شبح می‌تنبل

رئیس‌جمهور افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، رژیم غاصب صهیونیستی همچنان تهدیدی شدید بر ضد امت اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین مظلوم رمز وحدت امت اسلامی است. اگرچه فلسطین مبتلا بی نظیر این رژیم کودک‌کش است با این حال غفلت هر دو آسان‌لوحی در قبال نیات شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد‌طلبانه آن، کل کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت جهان اسلام را شبح می‌تنبل. مَثَل کشورهایی کدام ممکن است روابط شخصی را همراه خود رژیم خونریز صهیونیستی باصطلاح روال‌سازی می‌کنند همچون کسی است کدام ممکن است مار در آستین شخصی پرورش می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت با بیرون تردید موجب شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غضب قریب ۲ میلیارد مسلمان در سیاره احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار آزادگان جهان را برخواهد انگیخت.

اگر از دوام بچه ها مومن امت اسلامی نبود، صهیونیست‌ها همچون تکفیری‌ها کشورهای جهان را بلعیده بودند

رئیسی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی عالی رژیم زبون را انتخاب کنید و انتخاب کنید متزلزل است. تروریسم دولتی، نقض سیستماتیک حقوق بشر، بکارگیری سلاح‌های ممنوعه علیه افراد، فشارهای فزاینده علیه افراد قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرانه باختری، هتک حرمت مسجدالاقصی، هیچ کمکی به پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی رژیم صهیونیستی نکرده است. اگر از دوام بچه ها مومن امت اسلامی نبود، صهیونیست‌ها نیز همچون تکفیری‌ها کشورهای جهان را بلعیده بودند. رژیمی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سال است کدام ممکن است موجب ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌ثباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی در جهان است اینک نیز ۹ تنها نمی‌تواند شریکی برای صلح باشد اما علاوه بر این هر جا پای گذارد وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی آنجا را به مخاطره می‌اندازد.

روز قدس روز همبستگی امت اسلامی، امید مظلومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز یأس رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان اسلام

رئیسی همراه خود ردیابی به جایگاه روز قدس در خشمگین نگهداشتن مساله فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام در جهان، تاکید کرد: روز قدس شناخته شده به عنوان میراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار خوب رئیس فقید انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) مساله فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را شناخته شده به عنوان روده ها تپنده جهان اسلام، خشمگین نگه داشته است. روز قدس روز همبستگی امت اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امروز، امید مظلومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز یأس رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان اسلام است. جمهوری اسلامی ایران در حرکت نشان دادن کرده است کدام ممکن است در روزهای دردسرساز بازو برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان شخصی را رها نمی‌تنبل.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: در عین جاری، جمهوری اسلامی برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل این معضل غول پیکر در سرزمین فلسطین عالی راه رفع عادلانه، دموکراتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی حاضر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن رجوع به آراء همه فلسطینی‌های اصیل اعم اجتناب کرده اند مسلمان، مسیحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یهودی برای ایجاد آینده سیاسی ملت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل عالی مقامات اطراف در سرزمین‌های تاریخی فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ابتکار رئیس معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) جزو اسناد پرونده شده نزد گروه ملل متحد است.

رئیسی اظهار کرد: امت اسلامی نباید نسبت به امتیازات بی نظیر جهان اسلام غفلت تنبل. بیش اجتناب کرده اند پنجاه سال پیش گروه کنوانسیون اسلامی {به درستی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} جنایت منقل‌سوزی در مسجدالاقصی تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله پیش بینی می‌رود کدام ممکن است اختلافات درونی بر گروه همکاری‌های اسلامی سایه نیافکند. به بهانه اختلاف نباید شخصی را به دهان گرگ‌های درنده فرو انداخت. اختلافات را باید همراه خود گفتگو رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل کرد. پوشش فشار حداکثری آمریکا  شکست مفتضحانه خورده است این اعتراف سخنگوی کاخ سفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانگونه کدام ممکن است در روز تحلیف ریاست جمهوری شخصی در مجلس شورای اسلامی ادعا کردم جمهوری اسلامی بازو دوستی شخصی را به سوی همه کشورهای جهان اجتناب کرده اند جمله امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه همسایگان شخصی دراز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو همه کشورهای اسلامی را به گرمی می‌فشارد. ما جستجو در کار با هم حداکثری همراه خود جهان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} چارچوب، همسایگان، دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت اسلامی، میل ما را تعیین کنید می‌دهند.

تمدن‌های غول پیکر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر می‌توانند موقعیت بی‌نظیری در فروش دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در امت اسلامی ایفا کنند

رئیسی در نهایت صحبت‌های شخصی تصریح کرد: افزایش تعاملات از ما در سیاره اسلام، موقعیت بسزایی در افزایش دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم روابط بین ملت ها را دارد. تمدن‌های بزرگی همچون ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر کدام ممکن است به برکت اسلام، غنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی یافته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن بشری وامدار آنهاست موقعیت بی‌نظیری در فروش دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در امت اسلامی می‌تواند ایفا تنبل.

بر مقدمه این گزارش، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز {در این} مراسم پیش اجتناب کرده اند سخنرانی رئیس‌جمهور همراه خود ردیابی به تحریک کردن اقدامات تجاوزکارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در ایام جدیدترین ذکر شد: تداوم جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان پروژه ما شناخته شده به عنوان ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات‌های اسلامی را صد چندان می‌تنبل.

وزیر امور خارجه همراه خود خاص اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان از دوام را مهمترین امکان مقابله همراه خود تجاوزگری رژیم صهیونیستی می‌داند، افزود: در عین جاری جمهوری اسلامی همراه خود تدبیر رئیس معظم انقلاب اسلامی ابتکار سیاسی برگزاری رفراندوم برای ایجاد آینده فلسطین به بازو همه ساکنان دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصیل این سرزمین را حاضر کرده است.

امیرعبداللهیان اظهار کرد: امیدواریم سریع شاهد تشکیل مقامات واحد فلسطینی {در سراسر} سرزمین‌های مادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی فلسطینی به پایتختی قدس شریف باشیم.

علاوه بر این پیش اجتناب کرده اند سخنان رئیس‌جمهور، «احمد قربانف» فرستاده ترکمنستان در ایران شناخته شده به عنوان مقدم‌السفرا در سخنانی تصریح کرد: خداوند برکات شخصی را بر ممالک اسلامی نازل تنبل؛ اجتناب کرده اند جمله برکات این ماه، وحدت امت اسلامی است.

انتهای پیام