ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود اکبر خرمدین / وکیل / او نیروی دریایی بود همراه خود مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها خاصی در مسکن


بر ایده داستان ها صدای ایران روزنامه اعتقاد در ویژه نامه نوروزی شخصی نوشت: حسن امیدفر وکیل اسیر اکبر خرمدین قاتل زنجیره ای کدام ممکن است به طرز فجیعی پسرش بابک، زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داماد دیگرش را به قتل رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیمارستان جان سپرد، ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی مفصلی همراه خود … ویژه نوروز تخلیه این روزنامه

اگرچه اکبر خرمدین در گذشته اجتناب کرده اند محاکمه در زندان در نوامبر ۱۴۰۰ بر تأثیر بیشتر سرطان ها درگذشت، با این حال حسن امیدفر وکیل او در گذشته اجتناب کرده اند در حال مرگ چندین بار همراه خود اکبر خرمدین صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند در حال مرگ او اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود قاتل صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود خانوار خرمدین ارتباط دارد.

به گزارش صدای ایران، محتوای متنی مناسب گفتگوی حسن امیدوار، وکیل اکبر خرمدین:

چرا مشاور اکبر کرمدین بودید؟ چرا این موضوع برای شما ممکن است مهم بود؟

بنده وکیل غلامان آقای علی اکبر خرمدین بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق قوانین ضمن قبول وکالت باید اجتناب کرده اند تمامی وظایف وکالت برای حفاظت اجتناب کرده اند حقوق موکلانم استفاده کنم.

مدت هاست همراه خود پرونده شخصی اکبر خمدین در ارتباط بودم. اجتناب کرده اند قبلی آقای خرمدین اطلاع دهید.

به مشاوره زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان زندان، او مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشاش بود

آقای علی اکبر خرمدین سرهنگ بازنشسته نظامی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درگیری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق کدام ممکن است به مدت هشت سال به اندازه انجامید، نمایندگی کرد. به مشاوره زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین زندان، او نیز مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشاش بود.

رهنمودها مهم در نیمرخ خرمدین چیست؟

با اشاره به شخصیت آقای علی اکبر خرمدین چیزی نمی شد ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیتی روزمره داشت.

بازپرس ذکر شد کدام ممکن است در جاری تجزیه و تحلیل احتمال شیوع قتل های تا حد زیادی در پرونده خرمدین است.

موکلم {به دلیل} شرایط خاصی کدام ممکن است پیش به اینجا رسید کشته شد

عدد. هیچ قتل عکس صورت نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق اطلاعاتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آقای خرمدین به کف دست آوردم موکلم {به دلیل} شرایط خاصی کدام ممکن است پیش آمده بود کف دست به قتل زده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال قتل های بعدی در بلند مدت به هیچ وجه به ذهنش خطور نکرده بود.

خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید همراه خود ملاحظه به ۳ مشخصه کدام ممکن است با اشاره به خرمدین می شناسید، احتمال خراب کردن به سایر کودکان نیز موجود است؟

۹، خوب سهم احتمال خراب کردن به کودکان تولید دیگری وجود نداشت.

چرا پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر داماد خانوار خرمدین با بیرون از دوام موافقت کردند؟ چه چیزی باعث شد آنها این انتخاب را بگیرند؟

{به دلیل} روابط نزدیک فامیلی آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شرایط خاص تحت سلطه بر خانوار خرمدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهولت سن مددجو، خانوار پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر فوت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها راضی بودند.

آقای خرمدین اجتناب کرده اند دنیا سر خورد. اگر او خشمگین نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاکمه شود، شناخته شده به عنوان وکیل مدافع تا حد زیادی روی کدام جنبه اجتناب کرده اند پرونده کانون اصلی خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه دفاعی برای او خواهید صنوبر؟

پرونده توسط جناب آقای علی اکبر خرمدین مجنون در زمان ارتکاب جنایت در کمیته سه نفره پزشکی قانونی در جاری معامله با بود کدام ممکن است در آنجا فوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا پرونده پزشکی قانونی وی بسته شد. در صورتی کدام ممکن است خاص شود متهم در زمان ارتکاب جرم دارای توانایی تبعیض نبوده، طبق ماده ۱۴۹ قوانین مجازات اسلامی اجتناب کرده اند پاسخگویی کیفری معاف است.

به تذکر ممکن است چرا آقای خرمدین اجتناب کرده اند قتل ها پشیمان نشد؟

شخصیت او همراه خود فرزندانش، بایک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز در تضاد بود، متعاقباً به هیچ وجه اظهار پشیمانی نکرد.

از نظر من علی اکبر خرمدین چون در حرفه نیروی دریایی مشغول به کار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم خاصی را در مسکن رعایت می کرد این شخصیت همراه خود شخصیت ۲ پسرش پیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آریزو در تضاد بود این دلیل است به هیچ وجه پشیمان نشد. .

همراه خود ملاحظه به بیماری آقای کرامدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم موافقت سالن دادگاه برای آزادی لحظه ای ایشان، به تذکر ممکن است انگیزه عدم موافقت قضات همراه خود آزادی ایشان چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین {در این} باره چه می گوید؟

چون رسانه ای شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اجتناب کرده اند این اتفاق شوکه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} نوع جرم، کارآگاه احترام همراه خود تقاضا حواله موافقت نکرد. حتی همراه خود اعتراض من می خواهم به قرار بازداشت، سالن دادگاه کیفری استان تهران اجتناب کرده اند اعتراض به قرار بازداشت خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آزادی متهم موافقت نکرد. صرف تذکر اجتناب کرده اند اشیا فوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به ماده ۲۳۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند ج ماده ۲۳۸ قوانین آیین دادرسی کیفری، بازداشت لحظه ای در جرم قتل عمد الزامی است.

خواه یا نه واقعاً شریک زندگی آقای خرمدین اجتناب کرده اند او می ترسید؟ او در یک واحد فایل صوتی اجتناب کرده اند زندان اظهاراتی علیه همسرش کرد. خواه یا نه اجتناب کرده اند این فایل صوتی اطلاع دارید؟ چقدر این فایل صوتی را می شناسید؟

در نظر گرفته شده نمی‌کنم این اعلام کردن مناسب باشد. از سه قتل در سال های ۹۷-۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی علی اکبر خرمدین می تواند {در این} سال ها کف دست به اعمالی بزند کدام ممکن است متاسفانه همراه خود سکوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری او جنایات بیشتری رخ داد.

نقل شده کدام ممکن است آقای خرمدین دانش آموز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای آموزش عالیه است. طبقه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه خانوادگی او باعث شد کدام ممکن است ما پیش بینی چنین جنایاتی را نداشته باشیم. اجتناب کرده اند منظر قانونی، در نظر گرفته شده می کنید چرا این {اتفاق افتاد}؟

او نیروی دریایی بود همراه خود نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها خاصی در مسکن

مطمئنا، شبیه به طور کدام ممکن است در پرس و جو در گذشته گفتم، ایشان خوب نیروی دریایی همراه خود مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها خاصی در مسکن بودند. مثلا جایگزین سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره بود. علی اکبر خرمدین ذکر شد: فرزندان وی این مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها را رعایت نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {در خانه} همراه خود تحمیل فضای متشنج، نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدرفتاری همراه خود پیرمردها شخصی مواجه شدند، متاسفانه در مقابل رفع مشکلات، همراه خود ضرر مواجه می شوند.