دیپلمات: توطئه دشمن برای تحمیل سوراخ بین پوشش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی شکست خورده استوی همراه خود دقیق اینکه از دوام تنها منصفانه سازوکار دفاعی در مخالفت با تهاجم به تمامیت ارضی ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض استقلال آنها نیست، خاطرنشان کرد: ارتش کدام ممکن است برآمده اجتناب کرده اند گفتمان از دوام است، وفاداری، تحمیل ایمنی، وفاداری، اشاعه، پویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود است. محکم. ایمنی قلمرو به نفی بدیهی، شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال وابسته است.

وی تصریح کرد: در حرکت ملایم شده است کدام ممکن است از دوام منصفانه دکترین کامل برای اداره کردن مؤثر گروه، برتری انسان آزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده مقامات های بی طرفانه است.

وی کار با هم همراه خود موجودیت صهیونیستی را خواستار پناهگاهی در لانه گرگ ها توضیح دادن کرد.

۹۳۷۶ ** ۷۱۲۹

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت