دستور وزیر بهداشت برای آماده‌باش مراکز درمانی خوزستان در پیمایش گرد و خاک


دستور وزیر بهداشت برای آماده‌باش مراکز درمانی خوزستان در پیمایش گرد و خاک
رد و غبار اهواز

ایسنا/ خوزستان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی پدیده گرد و خاک در استان خوزستان دستور تهیه‌باش به اورژا.

به گزارش ایسنا، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دکتر بهرام عین اللهی در پی طبیعت گرد و خاک در استان های غربی و جنوب کشور دستورباش اورژانس های پیش بیمارستانی و مراکز درمانی غرب این استان ها را صادر کرد.

انتهای پیام