دستور القاصی‌مهر برای اصلاح رویه عدم تعیین وقت پس از اذان ظهر در برخی از شعب قضایی تهران


دستور القاصی‌مهر برای اصلاح رویه عدم تعیین وقت پس از اذان ظهر در برخی از شعب قضایی تهران

کل دادگستری استان تهران به روسا و سرپرستان حوزه ها و مجتمع های قضایی دستور داد تا نسبت به اصلاح روی رئیس اشتباه تصمیم گیری در وقت نماز ظهر در برخی از شعب قضایی اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از ارتباطات و رسانه دادگستری کل استان تهران، در پی حجم بالا و قابل طرح پرونده های قضایی در حوزه ها و مجتمع های قضایی استان تهران و لزوم اهتمام ویژه بهمنظور تکلیف این پرونده ها، علی القاصیهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در حل معضل اطاله دادرسی به روسا و سرپرستان حوزه ها و مجتمع های قضایی دستور داد تا نسبت به اصلاح رویه غلط عدم تعیین وقت از نماز ظهر در برخی از شعب قضایی اقدام کنند.
کل دادگستری استان تهران در این زمینه اظهار کرد: در برخی از حوزه ها و مجتمع های قضایی رویه این است که پس از ظهر وقت رئیس جمهور وقت ظهر صورت نمی پذیرد، در حالی که بعد از اذان نیز زمان کافی برای تعیین اوقات و رسیدگی به پرونده های جریانی است. وجود دارد.
القاصیمهر تشخیصان کرد: در این زمینه از روسای مجتمع ها و حوزه های قضایی میخواهم تا بررسی شود تا شعب پس از اذان ظهر نیز نسبت به تعیین وقت اقدام و پیگیری لازم را در این خصوص داشته باشند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری