در مذاکرات وین، این هماهنگی ۹ باقی مانده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ قریب الوقوع
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک واحد کنوانسیون خبری ذکر شد کدام ممکن است هماهنگی در وین ۹ قریب الوقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ باقی مانده.