در قالب نوروزی تعدادی از خودرو وارد گیلان شده است؟ایسنا/ گیلان مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای گیلان اجتناب کرده اند ورود ۳۶۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۵ تجهیزات خودرو به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج ۲۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۹ تجهیزات خودرو اجتناب کرده اند استان در قالب نوروزی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در مجموع ۵۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۴ خودرو در محورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان شاهد حضور هستند. .

فریبرز مرادی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به فینال وضعیت تردد روزانه خودرو در استان گیلان، اظهار کرد: روز قبل ۷۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰ تجهیزات خودرو وارد استان گیلان شد.

وی همراه خود دقیق اینکه {در این} مدت ۳۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۰ خودرو اجتناب کرده اند استان گیلان خارج شدند، اظهار کرد: بیشترین درگاه های استان اجتناب کرده اند طریق محور قزوین – رشت همراه خود ۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۱ خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن محور رامسر – چابکسر همراه خود ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۵ خودرو در کلاس های بعدی قرار دارد.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای گیلان بهترین خروجی استان اجتناب کرده اند طریق محور چابکسر – رامسر را همراه خود تردد ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۷ اتومبیل ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: ساعت پیک بازدید کنندگان سایت عصر قبلی در تمامی محورهای استان بین ساعت ۱۳ ساعت ۱۴ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل تردد در آن {انجام شده} است. بین ساعت ۳ به همان اندازه ۴ صبح

مرادی همراه خود ادعای اینکه معمولی سرعت خودروها در محورهای استان گیلان ۶۹ کیلومتر بر ساعت است، اظهار داشت: بر ایده فینال آمار دریافتی اجتناب کرده اند ۴۲ تردد شمار استان در مدت مذکور، محور وسائط نقلیه امامزاده هاشم – سراوان ۲۱۱۵ است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس محور آزادراه قزوین – رشت همراه خود معمولی تردد ساعتی ۲۰۷۵ خودروها پرترددترین محورهای استان بودند.

وی همراه خود ردیابی به داده های آماری درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی استان گیلان اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تاکنون، افزود: اجتناب کرده اند ۴ به همان اندازه ۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۴۵ درصدی درگاه به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ درصدی افزایش درگاه هستیم. خروجی استان استان نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای گیلان اجتناب کرده اند ورود ۳۶۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۵ تجهیزات خودرو به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج ۲۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۹ تجهیزات خودرو اجتناب کرده اند استان در قالب نوروزی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در مجموع ۵۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۴ خودرو در محورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان شاهد حضور هستند. .

انتهای پیام/