در جستجوی آب “کارست” نباشید. بهینه سازی بلعیدن کوهرنگ / خشک کردن بعد اجتناب کرده اند زاینده رود!


کرسی یونسکو در بازیافت آب ذکر شد: غیر از خواستار آب های عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آب جدید کدام ممکن است تأثیرات زیست محیطی اصلی دارند، باید بر بهبود فناوری آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} کانون اصلی کنیم.

به گزارش ایسنا، ایرانیان سنتی در روز سیزدهم اسفند هر سال کدام ممکن است «نوروز ابها» نامیده می شد، به چشمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها می رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان حال را همراه خود برپایی مراسم خاصی جشن می گرفتند.

علاوه بر این در گذشته تاریخی سنتی روز «نوروز رودس» را داشتیم کدام ممکن است مصادف همراه خود ۱۹ اسفند بود کدام ممکن است «روز فروردین» عنوان داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان در در زمان حال به لایروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاریزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جشن پرداختند. همراه خود اسپری عطر در کنار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل رز در رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراگیر آن کشف شد تبدیل می شود کدام ممکن است نماد دهنده ملاحظه ایرانیان به شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت اطراف است.

همه این عرف های حسنه به فراموشی سپرده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایه عدم مدیریت دارایی ها آب، شهرنشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تجاری همراه خود مشکل های جبران ناپذیری مواجه هستیم کدام ممکن است در راس آن «فشار آبی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده فینال تحقیق {انجام شده} در مدت ۱۳ سال است. . عجیب و غریب در برخی حوضه ها؛ ۴ برابر آب درگاه به دشت به فرآیند های مختلف مخلوط آوری شده است!

علاوه بر این ۱۰ استان «مازندران»، «فارس»، «اصفهان»، «خوزستان»، «همدان»، «کرمان»، «سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان»، «خراسان رضوی»، «هرمزگان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «یزد» هستند. بلوزها در ملت هستند، با این حال این استان مازندران همراه با عنوان استان هایی مشابه اصفهان، یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان جای تامل دارد.

با این حال شدیدتر اجتناب کرده اند همه اینکه پس اجتناب کرده اند خشک شدن زاینده رود شاهد بودیم کدام ممکن است چشمه کوهرنگ کدام ممکن است آب شرب ۵ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ روستا را تامین می کرد همراه خود کاهش از حداکثر آبدهی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام آب آن وارد جاده سوئیچ آب به شهرکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهر شد. . چشمه انصافاًً خشک است. کوهرنگ مکانی در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری است کدام ممکن است هم به آب معدنی اش افسانه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم {به دلیل} واژگونی دشت لاله در بهار. مشاوره تبدیل می شود ۱۰ نسبت اجتناب کرده اند کل آب ملت اجتناب کرده اند جمله سرچشمه ۲ رودخانه غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی زاینده رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارون {در این} شهرستان اجتناب کرده اند ارتفاع های مرتفع زردکوه بختیاری سرچشمه خواهد گرفت.

آب را دنبال کنید "کارست" نوریم;  بهینه سازی مصرف کوهرنگ / خشک کردن بعد از زاینده رود!

توضیحات خشکسالی این چشمه اجتناب کرده اند کاهش بارندگی ناشی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه انتهای یخچال های زردکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاری تونل ۳ کوهرنگ شکسته نشده دارد.

اگرچه ملت همراه خود تنظیمات اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بارندگی مواجه است، با این حال محققان بر این باورند کدام ممکن است همراه خود مدیریت دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیافت آنها، باید بتوانیم همراه خود خیال دستی بر عواقب تنظیمات اقلیمی غلبه کنیم، این دلیل است مجمع کلی گروه ملل در سال ۱۹۹۲ سالانه ۲۲ مارس را شناخته شده به عنوان آب جهانی تصمیم گیری کرد. زمانی کدام ممکن است به جهانیان تاکید کنیم کدام ممکن است دارایی ها آبی سالمی داریم کدام ممکن است باید آنها را مفید به فناوری بعدی منتقل کنیم.

در ایران نیز «روز سراسری آب» داریم کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ایجاد وسط سراسری تحقیق راهبردی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خانه ایران در اتاق بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن ایران در سال ۱۳۹۴، ۱۳ اسفندماه به رویداد عید نوروز در تقویم به تماس گرفتن «زمانی کدام ممکن است به تماس گرفتن «آب سراسری» نامگذاری شد، جشنواره‌ای بین روز سراسری آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جهانی آب برگزار می‌کنیم به همان اندازه آنچه را کدام ممکن است باید می‌کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن غفلت می‌کردیم مرور کنیم.

روز جهانی آب

دکتر در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، محمدحسین صراف زاده، رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب وی همراه خود ردیابی به مشکل های پیش روی ملت در بخش آب، همراه خود تاکید بر لزوم جلب ملاحظه ایده ها کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش دولتی به این موضوع، افزود: اجتناب کرده اند این تذکر ما در کرسی یونسکو در بازیافت آب هستیم. هر کدام روز سراسری آب را کدام ممکن است مصادف همراه خود ۱۳ اسفند ماه است جشن می گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه سال جدیدترین سعی کرده ایم این سیستم ریزی خوبی در بخش آب داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازه روزی روز سراسری آب (۱۳ اسفند) به همان اندازه روز جهانی آب ( ۲۲ مارس) ۲ آوریل) جشنواره بسازید.

وی همراه خود دقیق اینکه این جشنواره اجتناب کرده اند «روز سراسری آب» به همان اندازه «نوروز آب» برگزار می‌شود، ذکر شد: {در این} جشنواره مجموعه‌ای اجتناب کرده اند رویدادهای آموزشی، باکلاس، اجتماعی، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغاتی در بخش آب تدارک دیده شد. مشارکت ارگان ها، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی این این سیستم ها وضعیت آب ملت تبیین تبدیل می شود.

صراف زاده همراه خود ردیابی به عمیق این سیستم های جشنواره آب امسال خاطرنشان کرد: افتتاحیه این این سیستم همراه خود عنوان “کوهرنگ مادر آب” در کوهرنگ استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری برگزار شد. از وضعیت آب این تأمین در سال های جدیدترین فوق العاده درگیر کننده است.

رئیس کرسی بازیافت آب یونسکو ذکر شد: علاوه بر این به رویداد تحمیل کرسی خطرات پایین شناسی ساحلی، میز آب، اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن را توسط موسسه تحقیقات پایین شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی تشکیل دادیم. کاوش به ریاست دکتر حمید نظری.. این کرسی بر ایده مطالب آموزشی حاضر شده به ما نماد داد کدام ممکن است آب در مناطقی مشابه تنظیمات اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن ما چگونه حرکت می تدریجی.

وی همراه خود ردیابی به این سیستم های روز جهانی آب مصادف همراه خود دوم فروردین ۱۴۰۱ ادای احترام به شد: در در زمان حال این سیستم هایی {در سراسر} جهان در زمینه آب تدارک دیده شده است.

بازیافت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دارایی ها راه خروج اجتناب کرده اند فشار آبی است

صراف زاده همراه خود تاکید بر اینکه وضعیت آب در ملت به همان اندازه حد زیادی به اقلیم تعیین می شود، اظهار کرد: آب در بخش هایی مشابه قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی نیز تاثیرگذار است، به طور گسترده سیستم گروه جهانی به گونه ای است کدام ممکن است هر بخشی بر نیمه تولید دیگری تاثیر می گذارد.

وی افزود: پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ناشی اجتناب کرده اند خشک شدن دریاچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطقی است کدام ممکن است {به دلیل} امتیازات درمورد به ورزش های تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی به طور منظم خشک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل همراه خود پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار مواجه شده ایم. اجتناب کرده اند طرفی وقتی آلودگی هوا موجود است به یک معنا روی آب تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران اسیدی الگوی ای اجتناب کرده اند این پدیده است کدام ممکن است آلودگی هوا توسط آب باران توسل به شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل وارد دارایی ها آب تبدیل می شود.

رئیس کرسی بازیافت آب یونسکو شکسته نشده داد: بر این ایده رویکرد ما به کرسی یونسکو در آب اینجا است کدام ممکن است بخش هایی کدام ممکن است در ملت دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقوله اقتصاد چرخشی، زمینه آموزشی آن را باید در فرآیندهای بازیافت آب دید.

وی همراه خود تاکید بر اینکه رویکردهای آبی نباید خطی باشد، ذکر شد: برای خنثی سازی وضعیت حال باید {به سمت} بازیافت آب سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخه هایی تحمیل کرد کدام ممکن است در آن فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پساب شناخته شده به عنوان داروها زاید، اما علاوه بر این شناخته شده به عنوان دارایی ها آبی نامتعارف دیده نشود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دارایی ها آبی را بازیافت کنیم.

صراف زاده خاطرنشان کرد: نهضت «بازیافت آب» اجتناب کرده اند ۸ سال قبلی مورد ملاحظه سیاستمداران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هایی {در این} زمینه تدوین شده است، با این حال این این سیستم ها به همان اندازه چه ابعاد کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش مورد ملاحظه قرار گرفته است. در برخی سال ها پیشرفت های زیادی {در این} زمینه حاصل شده است.

وی بهبود فناوری های بازیافت آب را یکی اجتناب کرده اند پیشرفت های ملت {در این} زمینه برشمرد.

کرسی یونسکو در استفاده اجتناب کرده اند آب های عمیق

صراف زاده در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه ملاحظه به آب کارست راه خوبی برای جبران کم آبی است، دلیل داد: غیر از اینکه مدام در جستجوی دارایی ها جدید آب باشیم، باید در جستجوی مدیریت «آب» باشیم. برای کدام هرچه بتوانیم دارایی ها آبی بیشتری را تامین کنیم، بلعیدن کنندگان بیشتری موجود است، متعاقباً باید این سیستم های مدیریتی در بخش بلعیدن تحمیل کنیم.

رئیس کرسی بازیافت آب یونسکو تاکید کرد: {در این} این سیستم ریزی باید انتخاب همراه خود بلعیدن کنندگانی باشد کدام ممکن است آب را بهینه تر بلعیدن کنند.

وی وضعیت {بهره وری} آب در ملت را نامناسب توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این امر به گونه ای است کدام ممکن است در بخش کشاورزی میزان آب مصرفی به ازای هر کیلو محصول تولیدی نامتناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میدان در جاری مونتاژ است کدام ممکن است ممکن است جبران تدریجی. برای این تأخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش تجاری باید تجزیه و تحلیل کرد کدام ممکن است به ازای هر تن فلز تولیدی، به ازای هر بشکه نفت هر دو بطری شیر، چه مقدار آب بلعیدن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این بررسی متوجه می شویم کدام ممکن است {در این} مناطق نیز بلعیدن شده است. غیرمولد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد تبدیل می شود {بهره وری} آب را بهبود دهید.

وی شکسته نشده داد: در مناطق شهری نیز وضعیت به همین منوال است. غیر از قدم گذاشتن {به سمت} آب های عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آبی جدید کدام ممکن است عواقب زیست محیطی زیادی دارند، باید روی بهبود فناوری در بخش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} کانون اصلی کنیم.

صراف زاده تاکید کرد: باید ملاحظه داشت کدام ممکن است آب های کارست معمولا در اطراف اجتناب کرده اند دسترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عمق پایین قرار دارند. متعاقباً استخراج آن خواستن به قدرت دارد، متعاقباً ساخت آب اجتناب کرده اند این طریق قیمت بر می تواند داشته باشد.

رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب افزود: این صندلی متعلق به یونسکو است ورود به آب کانون اصلی آن بر افزایش {بهره وری} آب است، به این تکنیک کدام ممکن است غیر از استفاده اجتناب کرده اند منصفانه بار، چندین بار اجتناب کرده اند آب بیشترین استفاده را ببرید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن {بهره وری} آب است. از اجتناب کرده اند این طریق می توان در هر لیتر آب محصولات بیشتری ساخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب کمتری در بخش کشاورزی بلعیدن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به افزایش {بهره وری} آب است.

انتهای پیام/