درج قیمت بلعیدن کننده فراهم می کند خانگی الزامی است / پلمپ واحدهای صنفی در صورت عدم رعایت اجتناب کرده اند اول اردیبهشت


ایسنا/ خراسان رضوی رئیس اداره توافق مالی استانداری خراسان رضوی همراه خود ردیابی به اینکه طبق قوانین همه فروشندگان موظف به هزینه گذاری کالای شخصی هستند، ذکر شد: همراه خود توافق مدیرکل تعزیرات پلمب تبدیل می شود.

ابوالفضل چمندی همانطور که صحبت می کنیم ۳۰ فروردین ماه در محیط بازدید اجتناب کرده اند بازار امیر مشهد در ترکیبی خبرنگاران همراه خود خاص اینکه رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل این گروه را همراهی می کردند، ذکر شد: تعزیرات حکومتی استانی: محصولات شخصی را به منظور که قیمت برای خریدار روشن است. قیمت نیز باید بر مقدمه صورتحساب کسب باشد، متعاقباً سه نسبت درآمد برای خرده فروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت نسبت برای خرده فروشان باید به هزینه کسب اضافه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به خریدار فروخته شود.

وی افزود: هیچکدام اجتناب کرده اند این چیزها در اکثر اتحادیه های فراهم می کند خانگی این بازار تفسیر نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است همانطور که صحبت می کنیم شکایتی برای تخلف اجتناب کرده اند برخی اتحادیه ها {تشکیل شده است}.

معاون توافق مالی استانداری خراسان رضوی ذکر شد: بر مقدمه گزارش های از ما مهجوری دسترس در بازار فراهم می کند خانگی رخ داد. لذا این بازدید اطمینان حاصل شود که ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال دقیق اصول مصوب صورت گرفت.

درج قیمت مصرف کننده لوازم خانگی الزامی است / پلمپ واحدهای صنفی در صورت عدم رعایت از اول اردیبهشت

چمندی یکپارچه داد: بازدید همانطور که صحبت می کنیم ما هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} برای سایر مجموعه های صنفی است. در صورت عدم رعایت اسبابک ها مذکور در اول اردیبهشت همراه خود توافق مدیرکل تعزیرات شورای استان، واحدهای متخلف به صورت قطعی تعطیل خواهند شد.

علاوه بر این امیررضا رجبی رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش استان در خصوص ساختار کشتی همراه خود قاچاق کالا ذکر شد: اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ماه سال جاری ساختار کشتی همراه خود قاچاق کالا بر مقدمه ۲ رکن {خواهد بود}. اجتناب کرده اند جمله ضربه گیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتری ها.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند ۱۵ خردادماه ۵۰ ماده تولید دیگری در ساختار کشتی همراه خود قاچاق کالا قرار خواهد گرفت. {در این} زمینه به فروشندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان هشدار داده شده است.

درج قیمت مصرف کننده لوازم خانگی الزامی است / پلمپ واحدهای صنفی در صورت عدم رعایت از اول اردیبهشت

وی ذکر شد: هر کالایی کدام ممکن است گمشده کد رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد ایجاد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سامانه درست معاملاتی قابل اشاره نباشد، اجتناب کرده اند تذکر ما قاچاق محسوب تبدیل می شود. متعاقباً به همان اندازه زمان اجرای ساختار جایگزین بدست آمده کد رهگیری موجود است.

رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خراسان رضوی ذکر شد: در برخی موارد هم قیمت تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم قیمت بلعیدن کننده آرم داده تبدیل می شود. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ساختار قیمت گذاری محصولات باقی مانده است رایج نشده است، قابل دستیابی است برخی موارد در گذشته اجتناب کرده اند ادعا این ساختار ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out شده باشند، با این حال اکنون تولیدکنندگان این ساختار را تحریک کردن کرده اند.

رجبی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند اول اردیبهشت امسال قیمت ساخت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بلعیدن کننده روی همه موارد درج شود. در هر مورد دیگر همراه خود متخلفان معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای صنفی پلمب می شوند.

{در این} بازدید پرونده تجاوز به عنف تعدادی از اتحادیه علیه بازار امیر مشهد تشکیل شد. اصلی تخلفات اتحادیه ها عدم درج قیمت در اجناس بود.

انتهای پیام/