دانشجویان شهریه پرداز علامه طباطبایی برای تحصیل خود چقدر هزینه می کنند؟میزان کارشناسی کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در نیم س.

به گزارش ایسنا، برای دانشجویان کارشناسی ارشد دوره شبانه ورودی سال ۱۴۰۰ گروه علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی بیش از ۴۴۱ هزار تومان به عنوان شهریه ثابت ۶۰ هزار تومان شهریه هر واحد عمومی، ۷۷ هزار تومان شهریه هر واحد پایه ۱۱۴ هزار هر واحد اصلی و تخصصی در نهایت ۲۱۵ هزار تومان تومان به عنوان شهریه واحدهای عملی پرداخت می کند و دانشجویان ورودی ۹۶ تا ۹۹ گروه علوم انسانی نیز بین ۲۰۰ ۳۸۳ تا حدود هزار تومان شهریه ثابت به دانشگاه علامه پرداخت می کنند.

همچنین کارشناسی ارشد سایر گروه های علمی ورودی ۹۶ تا ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۴۶۰ تا ۶۹۹ هزار تومان به عنوان شهریه ثابت، ۵۹ هزار تومان و ۸۰۰ تا ۶۸ هزار و ۴۰۰ تومان به عنوان شهریه هر واحد پایه، ۹۳ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان شهریه واحدهای تخصصی و در نهایت ۱۸۹ هزار تا ۲۱۵ هزار تومان نیز به عنوان شهریه واحدهای عملی پرداخت می شود.

همچنین شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره شبانه گروه علوم انسانی برای ورود به ۹۸ تا ۱۴۰۰ بین ۷۸۱ هزار تا یک میلیون و ۳۲ هزار تومان تعیین شده است و دانشجویان برای هر واحد پایه مبلغ بین ۱۴۸ تا ۱۹۶ هزار تومان و برای واحدهای تخصصی نیز ۱۴۸ تا ۱۹۳ هزار تومان تعیین شده است. تومان و همچنین برای واحدهای عملی ۱۸۷ تا ۲۴۷ هزار تومان می کند و دانشجویان برای گذراندن هر واحد پایان نامه نیز باید ۴۵۱ تا ۵۹۶ هزار تومان هزینه پرداخت کنند.

سایر گروه های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۹۲۴ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را برای شهریه ثابت ۱۷۰ تا ۲۲۵ هزار تومان به عنوان شهریه پایه و تخصصی برای هر واحد و ۲۳۱ هزار تا ۳۰۵ هزار تومان برای هر واحد. عملی پرداخت می کند و دانشجویان برای هر پایه نیز باید مبلغ ۵۲۸ تا ۶۹۸ هزار تومان را پرداخت کنند.

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی ارشد در پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی برای گروه علوم انسانی نیز باید حدود ۲۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به عنوان شهریه کل دوره و شش میلیون و حدود شش میلیون تومان و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان شهریه هر نیم سال به صورت صورت گیرد. ثابت و همچنین سایر گروه ها نیز باید ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را به عنوان شهریه کل دوره و هفت میلیون و ۶۰۴ هزار تومان به عنوان شهریه هر نیم سال به صورت ثابت پرداخت کنند.

دانشگاه علامه طباطبایی شهریه کل دوره دانشجویان دکتری دوره شبانه برای گروه علوم انسانی را ۷۵ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و شهریه هر نیم سال به صورت ثابت را ۹ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان برای ورودی های ۱۴۰۰ تعیین کرده است و دانشجویان سایر گروه ها نیز باید داشته باشند. بیش از ۷۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان شهریه کل دوره و ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان ش.

در نهایت شهریه دانشجویان دکتری دوره پردیس خودگردان را برای ورودی ۱۴۰۰ در گروه علوم انسانی برای شهریه کل دوره ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان شهریه کل دوره و ۱۱۴ میلیون تومان نیز به عنوان شهریه هر نیم سال به صورت ثابت و سایر گروه ها نیز می باشد. بیش از ۹۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان شهریه کل دوره و ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز به عنو می رسد.

دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد شهریه قابل پرداخت برای دانشجویان جدیدالورود ۱۴۰۰ به صورت علی الحساب در ثبت نام دانشجویان جدید الورود ذکر شده است.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری