خودکفایی در ساخت فلز نزدیک استآمار واردات زنجیره ای فلز آرم می دهد کدام ممکن است همراه خود وجود افزایش صادرات {در این} بخش، واردات نسبت به سال قبلی کاهش یافته است است. گزارش انواع اقلام فولادی وارداتی در ۲ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ آرم می دهد کدام ممکن است جدا از کاهش واردات مقاطع مسطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات فولادی، واردات شمش فلز همچنان برابر ۳ ماهه نخست سال است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات آهن اسفنجی صفر است.

بر مقدمه آماری کدام ممکن است صفحه بحث تولیدکنندگان فلز ایران در اختیار ایسنا قرار داده است، اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به همان اندازه بهمن ماه در مجموع نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی، واردات فلز بلند مقاطع تشک ۱۶ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات فلز کاهش داشته است. محصولات ۶. با این حال واردات مقاطع بلند فولادی منصفانه نسبت مرتفع است. ملت همچنان نیازی به واردات آهن اسفنجی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات شمش فلز نیز تغییری نکرده است.

بیشترین میزان واردات فلز طی ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ درمورد به محصولات فولادی به میزان ۶۵۳ هزار تن بوده کدام ممکن است بعد از همه در مقابل همراه خود همین میزان واردات در مدت خیلی شبیه ۲ ساله کدام ممکن است برابر ۱۴۵ هزار تن {بوده است}. . ، افت ۴ درصدی را تخصص کرده است.

پس اجتناب کرده اند آن، انواع واردات مقاطع مسطح فولادی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰ برابر ۵۰ هزار تن به گزارش رسید کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۱۶ نسبت کاهش داشته است. در مجموع در سه ماهه اول سال حدود ۲۰۰۰ تن مقاطع مسطح فولادی به ملت وارد شده است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اجتناب کرده اند ابتدای سال ۴۱ به همان اندازه نوک بهمن ماه، اندازه کل مقاطع فولادی وارداتی نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته (۱) همراه خود افزایش ۱ درصدی برابر ۲ تن، اجتناب کرده اند ۱۶۰۰۰ تن رسید. . به همان اندازه ۴۰۰۰ تن

بر مقدمه آمارها، واردات شمش فلز (فلز میانی برای ادغام کردن اسلب، حوض را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزنت) در مدت مذکور در سال قبلی ۵۰۰۰ تن شمش بوده کدام ممکن است برابر واردات ۳ ماهه است.

چون آن است آگاه شد ملت نیازی به واردات آهن اسفنجی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات این محصول معدنی همچنان صفر است.

انتهای پیام/