خوب مقام پاسخگو برای بر اهمیت موقعیت وزارت امور خارجه ایران در تامین ایمنی مرزها تاکید کرداین را مهدی صفری در وبینار همراه خود روسای محل کار جهان ای وزارت امور خارجه ایران دقیق کرد.

وی همراه خود ردیابی به امتحان شده حداکثری مقامات در راستای رشد صادرات ملت در سال جاری (کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ تحریک کردن شده است) ذکر شد: نظارت مستمر بر وضعیت مناطق مرزی اجتناب کرده اند جمله امتیازات ترخیص کالا اجتناب کرده اند گمرکات، صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید… بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره . توسط محل کار استانی وزارت امور خارجه.

صفری ذکر شد: وضعیت چالش های انجام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام خواستن به رصد توسط آن محل کار دارد.

وی افزود: برای مثال بازارچه های مرزی مشترک خواستن به حمایت مناسب اجتناب کرده اند سوی این محل کار دارند، از آنها در ارتقای صادرات به کشورهای همسایه اهمیت بیشتری دارند.

۱۴۲۴

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت