خانوار ها در استان مرکزی نسبت به تزریق واکسن برای فرزندان ترغیب شوندایسنا/مرکزی استاندار مرکزی ذکر شد: عملیات ترغیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویجی درخصوص واکسن کرونا توسط رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش یکپارچه یابد به همان اندازه خانوار ها الهام بخش به تزریق برای فرزندان شوند.

دکتر فرزاد مخلص الائمه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در مونتاژ ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی همراه خود ردیابی به برگزاری کلاس ها ستاد سراسری اجتناب کرده اند هفته جاری با بیرون حضور استانداران، اظهار کرد: منتظر گزینه ها متعهد شدن شده {در این} مونتاژ هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر موردی همراه خود گزینه ها استان مغایر بود برای عجله اجتناب کرده اند طریق رسانه ها گفتن تبدیل می شود.

وی افزود: خرسندیم کدام ممکن است وضعیت این بیماری در استان در شرایط باثبات قرار گرفته است، با این حال تقاضا تبدیل می شود عملیات ترغیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویجی توسط رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش یکپارچه یابد به همان اندازه خانوار الهام بخش به تزریق برای فرزندان شوند.

مخلص الائمه درخصوص برگزاری نماز عید فطر ذکر شد: فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداران وارد حرکت شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی فراهم کنند به همان اندازه شکاف بین نمازگزاران رعایت شود، بعد از همه عموما نماز عید فطر در خارج از درب برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت مساعد بودن هوا، شرایط به شکلی فراهم شود کدام ممکن است باند تا حد زیادی در خارج از درب نماز را برگزار کنند، علاوه بر این نسبت به استفاده اجتناب کرده اند چرخ دنده ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسک حتما تاکید شود.

وی همراه خود دقیق اینکه رسانه ها حتما افراد را به استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار از گرفتن فراهم می کند خصوصی قابل مقایسه با مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سجاده الهام بخش کنند به همان اندازه احتمال بالا گیری مجدد بیماری به حداقل برسد، ذکر شد: اگر الگو کاهشی بیماری یکپارچه کشف شد، مونتاژ ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان ۲ به همان اندازه سه هفته یکبار برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می توان مونتاژ را به تعیین کنید انصافاً دیجیتال برگزار کرد.

به گزارش ایسنا، {در این} مونتاژ دکتر علیرضا کریمی شهردار اراک در خصوص سازماندهی امکان صنوبر دیجیتال در اتوبوس های شهر دقیق کرد: نمایندگی پیمانکار در جاری سازماندهی تجهیزات های هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال قیمت های جدید ناوگان اتوبوسرانی شهر اراک در سال ۱۴۰۱ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انجام بروزرسانی، نهایتا به همان اندازه ۱۰ روز بلند مدت گفتن تبدیل می شود کدام ممکن است افراد می توانند اجتناب کرده اند فراکارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر دیجیتال استفاده کنند.

انتهای پیام