“حیوان”؛ جایی کدام ممکن است انسان تاوان حیوان شدن را می پردازد



ایسنا/ قم حیوان داستان مردی است کدام ممکن است تمایل دارد اجتناب کرده اند مرز بگذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت شکست شخصی را به تعیین کنید حیوان در می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن توسط عالی انسان شکار تبدیل می شود.

مردی کدام ممکن است در آن جهان به تعیین کنید علف به نظر می رسد شده است، سرش را اجتناب کرده اند بین ۱۰۰۰ نفر پوست می آورد.

در ورودی ۲ ردیف سیم خاردار همراه خود علامت های حاشیه از موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ ها حاشیه از مدور را مدیریت می کنند. شخص سیم های ردیف ورودی را همراه خود سیم موج دار برداشتن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد گذرگاه مرزی تبدیل می شود.

همراه خود فرا رسیدن آفتاب {در میان} علف های هرز راست می ایستد. آفتاب کدام ممکن است می گذرد بلند تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن طرف مرز را مورد توجه قرار گرفت می تنبل. وقتی تمایل دارد سیم های ردیف دوم را برداشتن تنبل، با عجله چراغش خاموش تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژیر به صدا در موجود است. شخص می ترسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به دویدن می تنبل. با این حال چراغ ها همچنان روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را تعقیب می کنند. صدای گلوله میشنوی…

بخشی اجتناب کرده اند فیلم مختصر «حیوان» به کارگردانی بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهرام ارک است.

Animal عالی فیلم ربع ساعت ای با بیرون دیالوگ است کدام ممکن است اگر بخواهیم داستان آن را چکیده کنیم باید بگوییم داستان مردی است کدام ممکن است تمایل دارد اجتناب کرده اند مرزی ناشناخته بگذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی سودآور نمی شود به حیوان تغییر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان شکار تبدیل می شود. برای عالی انسان..

تماشای این فیلم قابل دستیابی است ربع ساعت اندازه بکشد. با این حال درک عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایه های پنهان گذشته تاریخی کار آسانی نیست. از انقراض انسان به مقیاس ای کدام ممکن است حیوان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رفتار حیوانی تقلید تنبل عامل به سختی نیست; اجتناب کرده اند طرفی تاریخچه مهاجرت، پرواز بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها آن در همه زمان ها حرف های زیادی برای ادعا کردن دارد.

این فیلم به کارگردانی این ۲ برادر دریافت کرد جوایز بسیاری سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان اجتناب کرده اند جمله جایزه بنیاد کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمرغ بلورین جشنواره فجر شده است.

این فیلم علاوه بر این دریافت کرد پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین جشنواره فیلم مختصر برنو در شانزدهمین جمهوری چک شد، یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین جشنواره های فیلم مختصر در اروپا کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۱۹۶۰ تحریک کردن شده است.

انتهای پیام/