حمایت مجمع نیروهای امام خمینی (ره) اجتناب کرده اند هماهنگی هسته ای بیشتر مبتنی بر عزت، درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتیمجمع نیروهای امام خمینی (ره) در ادعا ای به سیر تحولات مذاکرات هسته ای، مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه روسیه همراه خود اوکراین پاسخ آرم داد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این ادعا آمده است: سال ۱۴۰۰ میلادی همراه خود همه فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های شخصی به روزهای پایانی شخصی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تمدن عظیم ایران را در آستانه دسترسی قرن جدید قرار داد. قرنی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس متاثر اجتناب کرده اند انبساط فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب بخشیدن به تحولات مالی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه غفلت اجتناب کرده اند آن، ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها را اجتناب کرده اند قطار رشد در اطراف خواهد کرد.

{در این} ادعا همراه خود ردیابی به وضعیت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مداوم ناشی اجتناب کرده اند تحریم ها، ظالمان، آمده است: اقامت افراد به طور قابل توجهی محرومان کدام ممکن است حمایت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های بیشتری در حفاظت اجتناب کرده اند نظام داشته اند، از نزدیک روی حیله و تزویر شده است. در واقع رفتن اجتناب کرده اند این مثال درهم آمدن است نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت سرزنده نخبگان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس در درجه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان است.»

{در این} ادعا آمده است: بر این باوریم کدام ممکن است مسئولیت همه علاقمندان به مزیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایبندان به آرمان های انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام است کدام ممکن است اجتناب کرده اند همه توان انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی برای رفتن اجتناب کرده اند شرایط پیچیده استفاده کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعمیر سبدها، این مسیر را محور امتحان شده شخصی قرار دهید.» جبران ناپذیر.

در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این ادعا همراه خود ردیابی به ۳ دهه مناقشه بر اوج حق استفاده {صلح آمیز} اجتناب کرده اند این سیستم هسته ای ایران، آمده است: این سیگنال بارز امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد برجام در تامین مزیت سراسری ایران بود. در واقع تاثیر سرسرا صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های در سراسر جهان امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت در خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام آرم دهنده بی نتیجه بودن مذاکرات در جهان نبرد های در سراسر جهان نیست.

{در این} ادعا همراه خود ردیابی به مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین آمده است: در فینال الگوی، جان، مال، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت افراد اوکراین مبتلا زیاده‌روی بلوک‌های امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌های مافیایی است. ثروت غرب به شرق، ساختار ناتمام سیستم ناکارآمد را محافظت می دهد. گروه جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد جامعه های مافیایی نیروی دریایی {تشکیل شده است}. مایه سوال کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسف است کدام ممکن است مقامات روسیه همراه خود نادیده تکل همه هنجارهای در سراسر جهان شوک شخصی را بر افراد اوکراین تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین قیمت را بر آنها تحمیل کرده است.»

مجمع نیروهای امام خمینی (ره) نیز اعدام مخالفان سیاسی در عربستان را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: در عربستان شاهد تداوم سنت ناآگاهانه خشونت توسط با این حال همراه خود حمایت امکانات‌های سلطه‌گر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناآگاهی نهادهای حقوق بشری هستیم. آنها با بیرون ملاحظه به هر هنجار قانونی علیه ساکنان شخصی اعم اجتناب کرده اند شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی مرتکب هر جنایتی می شوند. باید توافقی حاصل شود کدام ممکن است گزینه داشته باشد مزیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ایران گران قیمت را تضمین تنبل، بی شک آنچه کدام ممکن است تولد یک بار دیگر برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی آن را {تضمین می کند}، زمینه سازی برای اجماع سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط سرمایه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت کلی افراد در برجام است. سیستم انتخاب گیری ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های ساختاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم در کشتی همراه خود فساد پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود فساد پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی. انبساط رو به انبساط “آن یک است اختلاف طبقاتی است.”

{در این} ادعا آمده است: اگر روبرو شویم کدام ممکن است لغو تحریم ها برای ورود به دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل است. این تنها در یک واحد ساختار مشارکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد فساد امکان پذیر {خواهد بود}. در هر مورد دیگر، هرگونه گشایش مالی پس اجتناب کرده اند تسکین کوتاه مدت منجر به افزایش فقر، فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی در درازمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تعمیق فاجعه ناکارآمدی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی می تواند.

در طولانی مدت این ادعا آمده است: بر این مقدمه مجمع کلی امام خمینی (ره) ضمن تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند امتحان شده‌های مقامات‌های قبلی برای تعمیر تحریم‌های ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد اجتناب کرده اند تمامی کارشکنی‌های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی در توسعه مذاکرات قبلی، احترام می‌تنبل. ، امتحان شده “تجهیزات دیپلماسی ملت در جاری حاضر خوش چشم انداز است کدام ممکن است تحریم ها را لغو کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات را همراه خود جدیت دنبال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هماهنگی بیشتر مبتنی بر عزت، دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی حمایت می تنبل.”

انتهای پیام/