حقوق بازنشستگان با بیرون افزایش اساس مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی تامین شد


بر ایده داستان ها صدای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات در توییتی نوشت: دارایی ها حقوق بازنشستگان گران این ماه هم در گذشته اجتناب کرده اند بالا ماه فعلی شد.

وی شکسته نشده داد: این توسعه اجتناب کرده اند ۲۰ اسفند تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امشب به بالا می رسد. الحمدلله پروردگار جهانیان حقوق کارگران بازنشستگان با بیرون افزایش اساس مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی تامین شدند.