حداقل حقوق سربازان ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۰ هزار تومان استرئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود خاص اینکه بر مقدمه مصوبه مجلس به بودجه ۱۴۰۱، سربازان کلی حداقل ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان متاهل حداقل ۵ میلیون تومان حقوق اکتسابی خواهند کرد، اظهار داشت: این مبلغ به سربازان متاهل حداقل ۵ میلیون تومان است.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف همراه خود تخلیه پستی در صفحه توئیتر شخصی نوشت: بازخورد. مجلس یازدهم در ۲ سال قبلی حقوق سربازان را بیش اجتناب کرده اند ۴ برابر کرده است.

بر مقدمه مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱، سربازان نظامی حداقل ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان متاهل حداقل ۵ میلیون تومان (برابر حداقل حقوق کارگران) حقوق اکتسابی خواهند کرد. اجتناب کرده اند جمله کسورات).

قالیباف {در این} توییت اجتناب کرده اند برچسب «گزارش بودجه» استفاده کرده است.

انتهای پیام/