حاضر شرکت ها به کالاهای قاچاق جرم شدمعاون صنایع نهایی وزارت صمت ادعا کرد: قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، حاضر شرکت ها به کالاهای قاچاق را جرم انگاری کرده است.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران در مخلوط خبرنگاران در مخلوط خبرنگاران اظهار داشت: وزارت صمت در قالب ۱۲ راهکار کلیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ اقدام کلیدی، کشتی همراه خود قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای تقلبی را شکسته نشده می دهد. . نتایج این نظرسنجی نیز آرم می دهد کدام ممکن است مردمان معتقدند اکثر محصولات خارجی تقلبی هستند.

وی همراه خود ردیابی به اعمال سامانه های مختلف در قالب نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود کالاهای تقلبی، قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراستاندارد، اظهار داشت: همراه خود ابلاغ قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، استعداد های جدیدی برای برخورد اضافه شد. همراه خود متخلفان، کدام ممکن است {مفید است}».

برادران معتقدند کدام ممکن است قوانین حاضر شرکت ها به کالاهای قاچاق را جرم انگاری می تنبل: شناخته شده به عنوان مثال، اگر تعمیرکار آگاهانه هر دو عمدا اجتناب کرده اند کالای قاچاق هر دو تقلبی استفاده تنبل، جرم محسوب تبدیل می شود. علاوه بر این اگر نمایندگی بیمه کالای قاچاق را بیمه تنبل جرم است.

به آگاه وی، در جاری حاضر تمامی کالاهای بخش فراهم می کند یدکی باید DNI را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد رهگیری بدست آمده کنند، با این حال سه ماه جایگزین دارند به همان اندازه به درجه در دسترس بودن برسند.

تنظیمات قابل ملاحظه در قوانین کشتی همراه خود قاچاق

امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل محل کار پیشگیری اجتناب کرده اند کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی نیز در مخلوط خبرنگاران اظهار داشت: اصلاح جدید قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است. هفته قبلی “. قوانین جدید الزامات جدیدی را در بخش شفافیت جابجایی، نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار کالا پیش سوراخ بینی کرده است.

به دلیل به آگاه وی، بحث الزام گزارش کالا در سامانه کامل انبارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور صورتحساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محموله انبارها همراه خود مشخصات مندرج در قوانین یکی اجتناب کرده اند این چیزها جدید است. عدم گزارش کالا اجتناب کرده اند این طریق دارای ضمانت اجرایی می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمناً چنانچه انبار کالا را با بیرون این عملکرد مشمول ایجاد نگه داشته باشد، مشمول حداقل مجازات قاچاق شبیه به کالا {خواهد بود}.

مدیرکل محل کار پیشگیری اجتناب کرده اند تردد کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی علاوه بر این تاکید کرد: بر ایده این قوانین هرگونه شرکت ها اعم اجتناب کرده اند بیمه، گارانتی، شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره حاضر تبدیل می شود. در کالاهای مشمول قوانین قاچاق مجازات دارد.

انتهای پیام/