جوکار: کلاس ها کلی پل ارتباطی بین مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات استرئیس کمیسیون امور خانه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولان در بین افرادی حضور دارند کدام ممکن است می توانند مشکلات گروه را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقه بندی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس این سیستم ریزی دقیقی برای تعمیر آن داشته باشند.

محمدصالح جوکار در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به بیانات مقام معظم مدیریت خطاب به مسئولان نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی آسانسور شخصیت از ما در بین مسئولان، اظهار کرد: خوشایند است. مدیریت تاکید کرد کدام ممکن است مسئولان دولتی باید در بین مردمان حضور داشته باشند. مقام معظم مدیریت در مراسم تحلیف رئیس جمهور نیز به این موضوع پرداختند.

وی افزود: چون آن است مانترا مقامات از ما بودن است مردمان نیز باید از ما باشند. اگر مسئولان دولتی همراه با مردمان باشند، مردمان در وهله اول بافت ایمنی می کنند. مردمان بافت می کنند حاکمانشان مال آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنارشان مسکن می کنند. جدایی مسئولان روستا مجازات ها قابل توجه دارد. بی شک روحیه شناخت در مسئولان باید آسانسور شود. خوشبختانه مقامات سیزدهم تاکنون {در این} زمینه خوشایند حرکت کرده است.

در کنترل باید پاسخگو باشد

مشاور مردمان یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیریت تاکید کردند مناسب است کدام ممکن است خواهید کرد نظام هستید با این حال در کنترل هستید. کارمند دولتی باید وظیفه پذیر باشد، در بین مردمان کارمند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوالات او پاسخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مردمان را درک تنبل، روحیه شناخت را در بین کارگران مقامات آسانسور می تنبل.

وی علاوه بر این تاکید کرد: رئیس از ما همراه خود اذعان به مشکلات گروه ممکن است این سیستم ریزی دقیقی انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توانمندی های خانه برای رفع مشکلات مردمان استفاده تنبل. اگر مقامات اجتناب کرده اند مردمان کنار شود {نمی تواند} انتخاب های گروه را پیدا تنبل. مسئولان باید بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مردمان صحبت کنند. این روزی است کدام ممکن است مشکلات در بخش های مختلف مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی به وجود می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان برای رفع مشکلات انتخاب بندی دقیقی انجام داد. در لحظه همه دارایی ها توسط دست مقامات است. مقامات همراه خود انتخاب صحیح ممکن است اجتناب کرده اند دارایی ها ملت به خوبی استفاده تنبل.

وی افزود: در دیدارهای از ما ارتباط مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران مقامات آسانسور تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل ارتباطی تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است در انتخاب بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی کارگران مقامات در رفع مشکلات گروه تاثیر اساسی دارد.

انتهای پیام/