جنسیت یوزهای متولد شده در مکان وسط تکثیر یوز ایرانی گفتن شددامپزشک متخصص مامایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری‌های تولیدمثل، در خصوص جنسیت یوزهای متولد شده در مکان وسط تکثیر یوز ایرانی اظهار داشت: خوشبختانه هر ۳ یوز متولدشده، ماده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق نویدبخش بلند مدت‌ای روشن در جهت زادآوری‌های عصر بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش باند این‌گونه ارزشمند {خواهد بود}.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه اطلاع‌رسانی گروه ایمنی جو‌زیست «دکتر بهرنگ اکرامی» دامپزشک متخصص مامایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری‌های تولیدمثل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیئت‌آموزشی مدرسه کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص دانشکده آزاد اسلامی چالوس» ضمن رضایتمندی اجتناب کرده اند وضعیت سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری یوزهای متولدشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این یوز مادر، عنوان کرد: خوشبختانه هر سه یوز متولدشده، ماده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق نویدبخش بلند مدت‌ای روشن در جهت زادآوری‌های عصر بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش باند این‌گونه ارزشمند {خواهد بود}.

وی این اتفاق را منصفانه دستاورد عظیم آموزشی ، مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسرت‌بخش  خاص می‌تنبل.

اکرامی در شکسته نشده در خصوص جنسیت این توله‌ها اظهار داشت :خوشبختانه هر سه یوز متولدشده، ماده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق نویدبخش بلند مدت‌ای روشن در جهت زادآوری‌های عصر بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش باند این‌گونه ارزشمند {خواهد بود}.

انتهای پیام