جشنواره فرهنگی علم در دزفولطبق رسم، در شب عاشورا، ناقوس‌های مزین به تمبرهای عزا به سمت قبر مطهر رودبند حرکت می‌کنند، پس از قرار گرفتن در چند قدمی قبر رودبند، پس از دادن ناقوس‌ها برگردانده می‌شوند. به خانه هایشان این فعالیت تا صبح روز عاشورا ادامه داشت و همه علمای برخاسته از شهر دزفول در شب عاشورا به سمت گذر رودبند حرکت کردند.

عکس: امین نظری – محمدمهدی عاملی