جایگزین ۴۸ ساعته برای برداشتن شترهای بی جا در زرآبادایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان فرماندار شهرستان زرآباد در جنوب سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: صاحبان احشام سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی به طور قابل توجهی شترهای ولگرد ۴۸ ساعت جایگزین دارند به همان اندازه آنها را عرضه بگیرند.

به گزارش ایسنا، نعمت الله نجاری در نشست ساماندهی دام های سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی همراه خود حضور مسئولان شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند اهالی روستا، اظهار کرد: برای پیشگیری اجتناب کرده اند حوادث رانندگی همراه خود خودروهای عبوری، پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباسازی به گزارش شورای شهر در مونتاژ تامین، دامداران ۴۸ ساعت جایگزین دارند به همان اندازه دام های سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی را اجتناب کرده اند خیابان های شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای مواصلاتی بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: در صورت عدم مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه پلاک، دام های خلوت با بیرون پلاک ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه کشتارگاه تبدیل می شود.

وی افزود: دامداران پس اجتناب کرده اند مخلوط آوری دام های شخصی لیست آمار شخصی را به روستائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی ادعا کنند.

فرماندار زرآباد یکپارچه داد: چیزی مهمتر اجتناب کرده اند جان مردم نیست، متاسفانه {هر روز} شاهد تصادف شترهای بی جا همراه خود خودروهای عبوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان باختن هموطنان گران هستیم.