جایگزین توسل به ۱۷ هزار فرزند شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانباز ۷۰ سهم حاضر شد


فرصت جذب 17 هزار فرزند شاهد و جانباز 70 درصد ارائه شد

رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران ذکر شد: در جاری حاضر ۳۵ هزار فرزند شاهد جویای کار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین توسل به ۱۷ هزار نفر پس اجتناب کرده اند آزمون ویژه فرزندان شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان ۷۰ سهم با عرضه می شود.

به گزارش ایسنا، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی روز پنجشنبه ۲۶ اسفندماه در دیدار همراه خود تنی تعدادی از اجتناب کرده اند خانوار های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران نیشابور کدام ممکن است در سالن شهید عابدی برگزار شد، ضمن تجلیل اجتناب کرده اند ایثارگران، اظهار کرد: امیدوارم در نظام اجرایی ملت حضور داشته باشم. ” اجتناب کرده اند قابلیت خانوار های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران بیشترین استفاده را ببرید از این قشر اجتناب کرده اند گروه امانت دار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ملت را به اشخاص حقیقی معتمد سپرد.
معاون رئیس جمهور افزود: مقامات امتحان شده زیادی برای حاضر شرکت ها صحیح به خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران انجام داده است. در وسط مدیران زودتر اقداماتی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های زیادی باید انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم گام های موفقی در جهت تعمیر کاستی های مقامات سیزدهم برداریم.
وی همراه خود ردیابی به مشکلات درمانی جانبازان ذکر شد: شکایات بیمه گر صحت دارد از علت این مشکلات درمورد به تخصیص دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث بودجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مورد نیاز برای بیمه تکمیلی ایثارگران ۶.۷ است. میلیارد تومان کدام ممکن است تنها ۳.۵ میلیارد تومان آن کشفیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری بودجه موجود است، متعاقباً برخی اجتناب کرده اند شرکت ها اشکال دارند.
قاضی زاده هاشمی همراه خود ردیابی به وضعیت اسف بار شهدا خاطرنشان کرد: در جاری حاضر ۳۵ هزار فرزند شاهد جویای کار هستند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند معاینه ویژه فرزندان شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان ۷۰ سهم جایگزین توسل به ۱۷ هزار نفر با عرضه می شود. برخی اجتناب کرده اند تجهیزات های دولتی تمایلی به اصلاح وضعیت خانوار های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران ندارند کدام ممکن است به مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های کنترلی گزارش داده ایم، با این حال این موضوع به صورت بومی قابل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد است، مثلاً وضعیت استخدامی همه ادارات شهرستان باید بازرسی شود. بازرسی شده.
معاون رئیس جمهور در خصوص مشکلات مطرح شده اجتناب کرده اند سوی ایثارگران ذکر شد: خواستن به آمبولانس همراه خود همکاری تجهیزات های تکیه کن به بنیاد برطرف تبدیل می شود. سازماندهی محل های کار موسسه مالی دی {در این} شهرستان نیازمند مجوز موسسه مالی مرکزی است کدام ممکن است باید یکی اجتناب کرده اند بخش های شخصی را تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش جدیدی افتتاح تدریجی، اجتناب کرده اند این رو در صدد نصب باجه موسسه مالی دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه دی در بنیاد نیشابور هستیم.
وی در {پاسخ به} تقاضا راه اندازی محل کار بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران در شهرستان زبرخان ذکر شد: قابل دستیابی است بنیاد برای تحمیل این محل کار نیروی انسانی اختصاص دهد با این حال این اقدام درهم آمدن است کسب مجوز اجتناب کرده اند گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه است. فرماندار.
انتهای پیام/