جان باختگان ولیعهد کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به ۱۱۱۱ نفر رسید.ایسنا/ کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد رئیس دانشکده علوم پزشکی یاسوج ذکر شد: در ۲۴ ساعت قبلی ۳ فرد مبتلا عروق کرونر در استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند.

دکتر محمد غلام نژاد اجتناب کرده اند افزایش قربانیان تاج در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: متاسفانه همراه خود فوت ۳ فرد مبتلا تحت تأثیر کرونا در ۲۴ ساعت قبلی، انواع قربانیان این بیماری در کهگیلویه افزایش کشف شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویر “احمد به ۱۱۱۱ نفر افزایش کشف شد.”

وی ذکر شد: در جاری حاضر ۶۱ فرد مبتلا در بیمارستان های استان بستری هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۴ فرد مبتلا دائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ نفر اجتناب کرده اند این مبتلایان در بخش مراقبت های ویژه تحمل معامله با هستند.

دکتر غلام نژاد همراه خود خاص اینکه اجتناب کرده اند مجموع مبتلایان تحت تأثیر کووید ۱۹ در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۸ نفر افزایش یافته اند، ذکر شد:

وی همراه خود ردیابی به آزمایشات {انجام شده} در استان طی ۲۴ ساعت قبلی، تصریح کرد: اجتناب کرده اند ۶۸ الگوی دریافتی اجتناب کرده اند آزمایشگاه های استان کدام ممکن است برای ادغام کردن PCR را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهی به فوری است، حدود ۱۷ نسبت اشیا خوش بینانه {بوده است}.

رئیس دانشکده علوم پزشکی یاسوج به ساکنان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد طرفدار کرد: دستورالعمل های بهداشتی برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر حتی پس اجتناب کرده اند واکسیناسیون نیز رعایت شود.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی دانشکده علوم پزشکی یاسوج، غلام نژاد استفاده اجتناب کرده اند ماسک، رعایت بهداشت بازو، رعایت فضا فیزیکی در اماکن کلی، جریان هوا صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حضور در دوره ها را برای پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلا به بیماری عروق کرونر حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: حیاتی است سومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین یادآوری واکسن تاج باید تزریق شود از در صورت ابتلا به کووید ۱۹ شاهد سر بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی ساکنان نخواهیم بود.

انتهای پیام/