جامعه عراق نباید تفاهم کند و گفت‌وگو را از دست بدهد



یک کارشناس مسائل با تغییرات منطقه بر اساس تحولات ناشی از عراق نوعی بن بست سیاسی در این کشور ایجاد کرده است، گفت: جامعه عراق باید ساختاری داشته باشد و مردم نهاد را به عنوان الگوی موفق نهادینه کند و اجرا کند. حتی آمریکا را نمی دهد.

محمدصادق کوشکی در گفتوگو با گزارش درباره تحولات عراق پس از اظهار نظر داشت: مشکل عراق به بعد از سال ۲۰۰۵ برمی گردد که جامعه عراق آشنایی بیشتر با ساختار سیاسی مشارکتی و مردم نهادی ندارند و سال ها در فضای استبداد مطلق زندگی کرد و فرهنگ سیاسی مشارکتی دارند. در عراق حاکم نبود.

وی افزود: از سال ۲۰۰۵ به شکل یک جامعه عراق وارد ساختار کاملاً مشارکتی در فضای سیاسی شد و

این کارشناس مسائل خاطر نشان کرد: نیروهای خارجی در عراق مخصوصا نیروهایی که مخالف نظام مشارکتی در این کشور هستند مانند جامعه سعودی ها نمی توانند تا عراق به عنوان کشور همسایه در ساختار مردم نهاد موفق خود منطقه باشند زیرا اگر عراق موفق شود به دنبال آن باشد. عربستان نیز چنین درخواست هایی را از این کشوری که به صورت بسته اداره می شود خواهد داشت، بنابراین مانند عربستان و یا امارات نمی توانند اجازه دهند که نظام مشارکتی در عراق حاکم شود.

وی با توجه به این که آیا عربستان و امارات هم بیشتر می شوند، گفت: جامعه عراق نمی تواند تفاهم کند و وگو را از دست بدهد. سیستم های آمریکایی ها و سعودی ها باعث می شود که این امکان گفت وگو از مردم عراق سلب و در هر جح را فراهم کند. ن ها دنبال حمایتی خود هستند.

کوشکی با بیان اینکه این اتفاقات نوعی بن بست سیاسی در عراق ایجاد کرده است، گفت: نتیجه این تحولات را در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ هم در عراق شاهد بودیم که نوعی بن بسته ایجاد شده بود و بیش از یک سال دولت عراق تشکیل شد و نشد. تشکیل دولت یک فرآیند فرسایشی شد.

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: جامعه عراق باید انجام شود تا اداره کشور به شکل مشارکتی انجام شود و نگذارد تا مناطق منطقه ای و فرامنطقهای که مخالف الگوی عراق در مشارکت مردم هستند، بر تحولات اثرگذار باشند.

وی در پایان با اشاره به اتفاقات مربوط به انتخاب رئیس جمهور در عراق هم گفت: قانون اساسی اج ندان تأثیر بر بافت قدرت نخواهد داشت اما از این مرحله اصلی برای عراق انتخاب نخست وز.

انتهای پیام