تهیه طرح ویژه برای باغات شهری اراک / نقشه طرح ۲۴ متری اراک هنوز به شورای عالی شهرسازی ارسال نشده استایسنا / مرکزی دبیر عالی و شهرسازی ایران گفت: اراک با هوا به دلیل معماری صنعتی وجود دارد و وجود باغات پتانسیل بزرگی برای نفس کشیدن این شهر است و قرار می گیرد برای باغاتی که در محدوده شهری قرار گرفته است طرح ویژه تهیه و با ارسال به دبیرخانه. شورا در بودجه سال آینده آن مطرح خواهد شد.

فرز صادق روز پنجشنبه ۱۲ اسفند در شورای مرکزی استان مرکزی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به مشکلات مسکن در استان های استان اظهار کرد: در خصوص تامین مسکن در شهرستان آشتیان مشکلی وجود ندارد و معمولا در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت آنها در شورای تطبیق مورد بررسی قرار می گیرند اما اعتراضی که نسبت به اراضی ۴۸ زمینی انجام شد در دو مرحله در شورای عالی معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت اما رای نیارود.

وی بیان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن در آشتیان میتوان به شهرداری این شهر اجازه داد با انعقاد تفاهم نامهای با اداره کل راه و شهرسازی در استان با دستور وزیر و نظارت بر حل مرکزی حل و فصل شود و با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن. مواردی که به اقدام ملی مسکن و جهش تولید برمی‌گردد در شورای عالی معماری و شهرسازی نخواهد شد.

او افزود: موضوعات مربوط به جهش تولید در مناطق کمتر از ۵۰ هزار نفر در سطح استان تصمیم گیری و برری استان مرکزی از معدود استان‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد از زمین مورد نیاز آن برای تقسیم‌بندی ش

صادق در خصوص شهرستانهای ساوه و خمین نیز گفت: طرح جامع شهرستان ساوه انجام شده و مشکلی در تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح وجود ندارد و در خمین نیز نیاز به افزایش محدوده با درخواست اداره کل راه و شهرسازی در شورای عالی مطرح و مورد نیاز است. سازوکار لازم خواهد شد.

وی در تغییر کاربری مسکونی به درمانی نیز بیان می کند: تغییر کاربری برای استفاده از مسکن در یک ماده پنج مشکلی وجود ندارد مگر اینکه مشکلات مالکیتی وجود داشته باشد که موضوع خاصی باشد.

او افزود: طرح جامع پس از تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان یه نی شورای عالی تهیه کننده طرح جامع نیست و موضوع مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران با اشاره به طرح جامع اراک در مرحله بررسی و تهیه در سطح استان گفت: این طرح بیش از ۱۵ سال در استان طول کشید تا به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی رسید و پس از وصول در مدت زمان انجام شد. کمان کوتاهی در شورای تصویب و تصویب شد.

وی در پروژه ویژه ۵۵ متری گفت: در مردم گذشته با قالب تصویب شورای عالی معماری طرحی در منازل در معبری به عرض ۵۵ متر در دل شهر اراک اجرا شد بدون اینکه بدانیم چگونه باید آن را تملک کرد و مردم گرفتار شدند و هیچ کاری انجام دادند. نمی‌توان انجام داد، قریب به ۲۰ سال از این موضوع می‌گذرد و هیچ قدمی برای بازگشایی این معبر بردش ندارد.

او ادامه داد: طرحی که جایگزین شد از ۵۵ متر به ۲۴ متر تغییر پیدا کرد و دقت کرد تا این ۲۴ متر بر روی واحدهای مسکونی مردم نیفتد و از معابر موجود با حداقل تعریض اتفاق بیفتد. با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی هنوز نقشه آن به دبیرخانه شورا ارسال نشده است که لازم است هرچه سریعتر ارسال شود تا پروانه های مردم صادر شود.

صادق در خصوص حریم راه آهن نیز گفت: خطوط راه آهن وقتی به شهرها میرسند ضوابط حریم آنها تابعی از طرح های توسعه شهری و طرح تفصیلی باید ضوابط حریم را مشخص کند که این موضوع در جلسات فرعی رای آورد و قرار است دولت با جزئیات بیشتری در مورد مطرح شده باشد. و این مشکل در شهری مشابه اراک حل شود.

وی افزود: اراک با هوا به دلیل صنعتی بودن است و وجود باغات پتانسیل بزرگی برای نفس کشیدن این شهر است و قرار می گیرد برای باغاتی که در محدوده شهری قرار گرفته اند طرح ویژه تهیه و با ارسال به دبیرخانه شورای بودجه در سال آینده. پروسه آن مطرح خواهد شد.

او در ویژه دانشگاه اراک نیز گفت: طبق قانون جهش تولید نه تنها دانشگاه همه اراضی دولتی باید به حاکمیت وزارت راه و شهرسازی برگردد و هیچ استثنایی نیز وجود ندارد. منابع منابعی در دولت‌ها وجود دارد و باید تمامی طرح‌های روبنایی و زیرساختی در ساخت مسکن از محل. وقتی اراضی در محدوده قرار می‌گیرد، ساخت مسکن به مراتب کمتر خواهد شد. دانشگاه زمین برای آموزش عالی ارائه شده است و در چه مورد استفاده قرار نمی گیرد باید به سازمان ملی زمین و مسکن برود تا برنامه ریزی برای مسکن در آن صورت بگیرد که در شهر اراک می تواند مسکن را در داخل شهر کند کند.

دبیر عالی شورای معماری و شهرسازی ایران خواستار انجام تکالیف قانونی دستگاه ها و همافزایی برای حل مشکلات شد و افزود: وقتی دانشگاه درخواست تغییر کاربری اراضی خود را می دهد این است که زمینی که در اختیار دارد در حوزه آموزش عالی مازاد است و دانشگاه باید زمین مازاد را داشته باشد. به سازمان ملی مسکن برگرداند و پس از ایجاد ارزش در صندوق توسعه مسکن مطرح شود که در این صورت از پروژه های حوزه مسکن شهر اراک تسریع خواهد شد.

وی در خصوص مشکلات طرح جامع شهر اراک نیز گفت: یکی از کارهایی که در طرح جامع شهر اراک صورت گرفت، این بود که فاصله‌ای بین طرح جامع و طرح تفصیلی با وجود منابع منابع مالی طولانی نیست. با انتخاب مشاور، مشکلاتی که در طرح جامع شهر اراک وجود دارد در طرح تفصیلی قابل حل شدن است که انتظار میرود با شروع کار مشاوران مشکلات طرح جامع بررسی و حل و فصل شود.

صادق به سکونتگاه های غیررسمی نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از سکونتگاه های غیررسمی با تصرف اراضی دولتی شکل گرفته است و با ورود دیوان محاسبات کشور این معضل با کمک مجلس شورای اسلامی در حال حاضر است.

انتهای پیام