تمهیدات ویژه کارمندان در سفر نوروز
مدیرکل محل کار ارائه دهندگان ترتیب مقررات ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات wi-fi اظهار داشت: تمهیدات ویژه ای برای ورود صحیح به آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم تلفنی در سفر نوروزی اندیشیده شده است.