تعدد و تشتت آیین نامه ها و حوزه های تصمیم ساز. مشکل اصلی پذیرش دانشجوی بین‌المللیمعاونت های علمی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم مشکل حال حاضر پذیرش دانشجوی بین المللی را، تعلیم و تشتت آیین نامه ها و حوزه های تصمیم گیری دانست و گفت: برای حل این مشکل، ابتدا باید بخش های مختلف ساماندهی شوند و تصمیم گیرندگان و تصمیم گیرندگان نیز باید در این زمینه وحدت باشند. رویه داشته باشند و به یک عهد ملی برسند.

به گزارش ایسنا، دکتر عبدالحمید علیزاده در بیست و ششمین رویداد سیاسی پژوهشکده سیاست دانشگاه صنعتی شریف (برنامه آفاق) که با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با عنوان “سازگاری فرهنگی- اجتماعی دانشجویان بین المللی در ایران” برگزار شد، در زمینه سیاست های آموزش برگزار شد. مسائل عالی و فرهنگی و اجتماعی دانشجویان بین‌المللی گفت: در سال گذشته ۱۰، یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگاه ویژه به دانشجویان بین‌المللی به وجود آمد و تصویب شد و بخشنامه‌هایی در این زمینه تدوین و تصویب شد.

معاونت های علمی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم در ادامه بیان روند سیاست گذاری ها در زمینه پذیرش دانشجوی بین المللی گفت: ۹۴ در سال با تدوین آیین نامه ای، موضوع جذب دانشجوی بین المللی رسمیت یافت و ابن آیین نامه به دانشگاه های سراسر کشور تصویب شد. بررسی مخاطب این آیین نامه، کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بودند و به این ترتیب همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش دانشجوی بین المللی انجام دادند و بدون تعیین سنجه و شاخص مناسب در این مسیر آغاز شد.

دکتر علیزاده با معرفی قطب های بین المللی آموزش عالی در دنیا گفت: اولین قطب آموزش عالی غرب بوده و آمریکا، انگلستان، … کانادا و به عنوان قطب پیشرو وارد مسیر بین المللی شدند. در این کشورها تصمیمی برای ورود به مسیر بین‌المللی قرار می‌گیرد که قابل توجه در رنکینگ جهانی باشد و به همین خاطر در جذب دانشجویان خارجی موفق عمل کند.

وی با اشاره به قطب های شکل گرفته در اروپای شرقی و آسیای شرقی قطب های آموزش بین المللی معرفی کرد و گفت: قطب های دیگر متشکل از عربستان، قطر، امارات، ترکیه و … در سال های اخیر شکل گرفته است.

معاونت های علمی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت امور خارجه در خصوص مسائل فرهنگی اجتماعی دانشجویان بین المللی گفت: امروز در مقایسه با دهه گذشته، رویدادهای فرهنگی اجتماعی علوم اجتماعی بسیاری از دانشجویان بین المللی اتفاق افتاده است. یکی از این اتفاقات، پذیرش نسبی اجتماعی این دانشجویان است. در اوایل دهه ۹۰ شاید به تعداد انگشتان دو دست، دانشجوی بین‌المللی فاقدیم و دانشجوی خارجی اجازه ا. ولی اکنون در تمامی استانهای کشور، کمتر در مراکز استانها دانشجوی خارجی پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در سایر ارگان ها و دستگاه ها هم موضوعات دانشجویی بین الملل و سازمان دهی امروز پلیس گذرنامه و بخش امنیتی و مراکز خصوصی دستاندر کار، حضور دانشجوی خارجی را به رسمیت می شناسند و میدانند که باید به طور مرتب و منظم به ارائه خدمات بپردازند.

علیزاده با بیان اینکه امروز آمار دانشجویان بین‌المللی ما به چند ۱۰ هزار نفر رسیده است، گفت: این افزایش بیرویه را از نظر فرصت و تهدید (از نظر کاهش کیفیت آموزش) بررسی کرد.

معاونت های علمی مرکز همکاری های علمی بین المللی بین المللی علوم پذیرش دانشجوی بین المللی در ایران را تعلیم و تشتت آیین نامه ها و حوزه های تصمیم ساز دانست و گفت: من نیاز امروز را هنوز نمیدانم که ما در جامعه مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش دانشجوی بین الملل داریم.

وی مشکل حال حاضر را قوانین، قوانین و سیاست گذاران، مجریان و سازمان های دست اندرکار در حوزه دانشجویی بین المللی عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: معتقدم که این بخش ها ابتدا باید ساماندهی شوند و مراکز سیاست گذار و تصمیم گیرنده باید در این زمینه وحدت رویه داشته باشند و به یک. عهد ملی برسند.

علیزاده در ادامه، با تاکید بر این که اسناد ملی در این زمینه وجود دارد، گفت: اسناد در این زمینه ولی هنوز ملی آن هماهنگی و وفاق که باعث شود همه یک حرف را بزنند و از یک سیاست واحد پیروی کنند، و.

وی در پایان این جلسه بیان داشت: من اخیرا شنیده ام که در نظر همه آیین نامه ها و بخشنامه هایی است که در حدود ۱۰ سال گذشته در بین دانشجویان بین المللی بوده و مورد استفاده قرار می گیرد، ملغی شود و مجدداً در این زمینه آیین نامه بنویسند و ما همچنان در این زمینه باشند. حال اختراع چرخ هستیم!

انتهای پیام