تظاهرات در مرکز بغداد – ایسناده‌ها تن از شهروندان عراقی با برگزاری تظاهراتی در بغداد، خواستار تغییر نظام سیاسی و بازخواست ردس.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شفق نیوز، ده ها تن از شهروندان عراقی در میدان «الفردوس» در مدکز بغ.

معترضان پلاکاردهایی در دستانشان که بر روی آنها نوشته شده بود “مردم منبع تصمیم گیری مقامات هستند و شروع به آنها بر اساس رایگیری عمومی مستقیم و مخفیانه است”.

معترضان همچنین خواستار تغییر کل نظام سیاسی، بازخواست روسای دادگاه فدرال و ایجاد یک کشور متمدن.

معترضان قانون و همچنین مقامات مقامات را انجام دادند که عمدا از حضور شورایی در طول چهار دوره انتخاد.

انتهای پیام