تشکیل ۲ کمیته حقوقی بازرسی مشکلات بنگاه های مالی لرستانایسنا/ لرستان رئیس جمهور لرستان اظهار داشت: ۲ کمیته حقوقی برای اطمینان از مشکلات بنگاه های مالی استان همراه خود هدف تعمیر بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال {تشکیل شده است}.

محمد رزم در مونتاژ شورای اقتصاد مقاومتی لرستان همراه خود تبریک اعیاد شعبانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلاد منجی عالم بشریت، گفت: در آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات متعدد آمده است کدام ممکن است بلند مدت اجتناب کرده اند آن مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند است. آنان را پیشوایان پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه فینال حجت می تنبل در آیات قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات ائمه به وفور دیده تبدیل می شود کدام ممکن است {همه ما} شاهد مقدمه حضرت حجت (عج) هستیم.

وی در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه ۲ کمیسیون حقوقی برای اطمینان از ضرر بنگاه های مالی استان همراه خود هدف تعمیر بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال {تشکیل شده است}، افزود: برای این مونتاژ در هر کمیسیون ۵ پرونده اندیشه در مورد شد.

رئیس کل دادگستری لرستان اظهار داشت: این کمیته ها در بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بنگاه های مالی استان پرانرژی هستند.

رزم افزود: این کمیته ها مشکلات حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی نمایندگی ها را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای خوبی را توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مصوبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آیین نامه حاضر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم تمامی مصوبات برای تعمیر سبدها ساخت پایان دادن شود.

رئیس شورای قضایی استان تاکید کرده است: {در این} مونتاژ ۱۱ پرونده بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوباتی مطرح شده کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ابلاغ برای موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی اجباری الاجرا است.

انتهای پیام/