تسویه ۲۰ میلیارد ریال بدهی دانشکده های پیام آفتاب کردستان در شهرداری هاایسنا/ کردستان رئیس دانشکده پیام آفتاب کردستان ذکر شد: بدهی دانشکده پیک آفتاب سقز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریوان به شهرداری های این شهرها به صورت نقدی صنوبر شد.

یعقوب احمدی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: ۱۲ میلیارد ریال بدهی وسط پیام آفتاب به سقز و هشت میلیارد ریال بدهی وسط پیام آفتاب به مریوان به صورت تهاتر تسویه شد.

وی اجتناب کرده اند مشاور افراد سقز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مریوان در مجلس شورای اسلامی احترام کرد. علیزاده معاون پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده پیام آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند کارگران پولی این پاکسازی افزود: .
رئیس دانشکده پیام آفتاب کردستان افزود: قوانین امکان صنوبر همراه خود تهاتر بدهی به شهرداری ها را فراهم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} این موضوع در سایر امکانات نیز الگوبرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود.
احمدی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به پرونده عنوان در مقطع کارشناسی ارشد محاصره ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود ملاحظه به تقاضا انواع زیادی اجتناب کرده اند داوطلبان احترام جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده پیام آفتاب، فینال مهلت پرونده عنوان در مقطع کارشناسی ارشد محاصره دانشکده پیام آفتاب فرا رسیده است. فاصله کارشناسی ارشد اجتناب کرده اند ۱۴ به همان اندازه ۲۰ است. در آوریل ۱۴۰۱ تمدید شد.

انتهای پیام/