تزریق بیش از ۳۱۱ هزار دُز واکسن در کشور طی شبانه روز گذشتهبنا بر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از ۳۱۱ هزار دُز واکسن در کشور انجام شده است.

به گزارش ایسنا، میلیون و تا کنون ۶۲ ۲۶۱ ۳۹۶ هزار و ۵۵ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۸۴ نفر دز دوم و ۲۲ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۸۸۳ نفر نیز دز سوم واکسن سهام را در کشور تزریق کرده اند.

به این ترتیب مجموع واکسن های وارد شده در کشور به سال ۱۳۹ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۸۶۳ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۳۱۱ هزار و ۸۰۹ دُز واکسن در کشور تزریق شده است.

انتهای پیام