تخریب در دنیای آنلاین ما باید صورت گیرد/ کار مدیران مقامات سیزدهم رویکردی انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی است.ایسنا/ لرستان معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی مقامات لرستان اظهار داشت: تخریب باید در دنیای آنلاین ما صورت گیرد.

دکتر بهرام ستاری داستانایی در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه فرماندار مستقر پلدختر همراه خود تبریک ولادت حضرت مهدی موعود (عج) اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران همانطور که صحبت می کنیم الگوی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال آن مناسب است. مانکن. برای همه ملت ها؛ این در حالی است کدام ممکن است حاکمان نمی خواهند به این امر اعتراف کنند، با این حال در حرکت می دانند کدام ممکن است اگر بخواهند نظام جمهوری اسلامی را در جهان سیاسی نادیده بگیرند، نقشه هایشان متوقف تبدیل می شود.

وی افزود: این امر در خارج اجتناب کرده اند جهان ای قابل مقایسه با خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه آرم داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه غرور همراه خود قدرتی تمیز در برابر این درخواست شده است های جمهوری اسلامی ایران اوج تعظیم لمس کردن معرفی شده است است. این در حالی است کدام ممکن است در ۴۲ سال قبلی اجتناب کرده اند عمر پربرکت انقلاب اسلامی کدام ممکن است خطری متوجه نظام بود، مردمان همراه خود حضور مرتب شخصی ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت جلوتر اجتناب کرده اند مسئولان پیش رفتند.

خدمت به مردمان باید فراتر اجتناب کرده اند نیازها سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزبی باشد

مشاور مردمان لرستان در امور سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی همراه خود تاکید بر اینکه مردمان اجتناب کرده اند نظام حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به آن است باید فراتر اجتناب کرده اند نیازها حزب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران در تفریحی باشد، اظهار داشت: این رفتار قابل تقدیر است.

ستاری دستاورد جمهوری اسلامی ایران را حمایت مردمان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خادمان باید به گونه ای حرکت کنند کدام ممکن است مردمان در سایه این نظام مقدس بافت ایمنی کنند. سوراخ {باید باشد}. همراه خود تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به بدبختان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضاعف بازیابی شود.

کار سران مقامات سیزدهم اساساً مبتنی بر رویکرد انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی است

وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی غفلت اجتناب کرده اند هیچ مسئولی پذیرفته نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد مضاعف در یک روز واحد روز در خدمت مردمان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مردمان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند همه پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی ها رفع شود، چرا کدام ممکن است در آنجا باید امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کرد. مشکلی نیست کدام ممکن است قابل رفع نباشد.»

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان تاکید کرد: مسئولیتی کدام ممکن است مقامات سیزدهم به ما داده فراتر اجتناب کرده اند ساعات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند «قادر نیستم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «{نمی دانم}» است. ملت جفا کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید آن را بدیهی انگاشت. چرا کدام ممکن است مدیریت باید این سیستم داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی داشته باشد مشکلات مردمان را رفع تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم باید خوشحال از کنیم کدام ممکن است در سایه ولایت فقیه وظیفه پذیرفته ایم.

ستاری تصریح کرد: مبنای کار مدیران مقامات سیزدهم رویکرد انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی است کدام ممکن است باید همراه خود حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت ملایم کنند کدام ممکن است مدیران مقامات انقلابی هستند.

معاون استاندار به هجمه انتصابات جدیدترین در لرستان پاسخ آرم می دهد

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار لرستان در پاسخ به هجمه هایی کدام ممکن است به انتصابات جدیدترین در لرستان وارد شد، اجتناب کرده اند اینکه متاسفانه دنیای آنلاین ما مسموم در استان موجود است، این دلیل است هر تصمیمی کدام ممکن است می گیریم همراه خود هجمه های ناجوانمردانه مواجه تبدیل می شود، انتقاد کرد. ممکن است پاسخ خواهم داد.

ستاری دستنایی یکپارچه داد: ما سرپرست تصمیم گیری می کنیم، خوب چیزی می گویند، ما تصمیم گیری نمی کنیم، خوب چیزی می گویند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور برتر مقامات در استان در خدمت است. همه جریان ها در اطراف هم مخلوط شدند به همان اندازه استاندار را بشکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذارند کار تنبل.

وی تاکید کرد: در هیچ بازدید استانی رئیس جمهور ۱۷۳ مصوبه وجود داشت کدام ممکن است استاندار در صدد اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای .

در دنیای آنلاین ما باید تخریب صورت گیرد

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری لرستان اظهار داشت: جفاست برای سرپرست محلی کدام ممکن است همراه خود انگیزه مناسب واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تمام روز را برای پاسخگویی به حواشی دنیای آنلاین ما وقت بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو باشد، ضمن مطالبه گری باید تخریب در دنیای آنلاین ما صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، {در این} مراسم حمید خادم شناخته شده به عنوان رئیس جدید مقامات پلدختر راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زحمات حسن رضاییان فرماندار سابق تحسین شد.

انتهای پیام/