تأکید استاندار لرستان بر نیاز تهیه چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص شهرت برای پوشش اجتناب کرده اند جنگل‌های استانایسنا/لرستان استاندار لرستان بر نیاز تجهیز، تهیه چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص شهرت می خواست برای پوشش اجتناب کرده اند جنگل‌های استان {تأکید کرد}.

دکتر فرهاد زیویار در خصوص در نشست استانداران زاگرس نشین ذکر شد: جنگل‌های بلوط زاگرس اجتناب کرده اند مهم‌ترین دارایی ها خالص ملت به شمار می‌رود کدام ممکن است مساحتی بالغ‌بر ۶ میلیون هکتار وسعت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل‌های بلوط لرستان به‌عنوان بخش اصلی‌ای اجتناب کرده اند این دارایی ها به شمار می‌رود.

استاندار لرستان همراه خود ردیابی به اینکه جمعیتی بالغ‌بر ۱۰ میلیون نفر در محدوده جنگل‌های استان‌های زاگرس نشین سکونت دارند، اظهار کرد: به‌موازات صیانت اجتناب کرده اند بخش‌های مهمی شبیه کشاورزی، صنعت، راه‌ها، سدسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر قابلیت، اجرای اقدامات اساسی برای پوشش اجتناب کرده اند جنگل‌های بلوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع نیز فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای اهمیت است کدام ممکن است در نشست همانطور که صحبت می کنیم بر {این مهم} تأکید شد.

وی یکپارچه داد: در نشست همانطور که صحبت می کنیم موضوع حاضر راهکارها برای پوشش اجتناب کرده اند جنگل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع غرب ملت اصل کار مهم مونتاژ بود کدام ممکن است گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت جنگل‌های بلوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع لرستان {در این} نشست حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موردبررسی قرار گرفت.

مشاور برتر مقامات در لرستان بازگشت به شد: کاهش نزولات آسمانی، ریزگردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرای بی‌رویه دام‌ها اجتناب کرده اند مهم‌ترین تهدیدات جنگل‌های بلوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع استان به شمار می‌رود کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به گستردگی این دارایی ها در مرحله استان، لزوم حمایت اجتناب کرده اند آنها به‌عنوان خوب مطالبه مهم در نشست همانطور که صحبت می کنیم مطرح شد.

زیویار افزود: همراه خود ملاحظه به در پیش بودن فصل از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال شومینه‌سوزی در مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید علفزارهای خشک استان، نیاز تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص شهرت موردنیاز برای پوشش اجتناب کرده اند جنگل‌ها نیز به‌عنوان بخش عکس اجتناب کرده اند مطالبات استان مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تأکید قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: راهکارهای استان برای پوشش اجتناب کرده اند جنگل‌های بلوط قلمرو زاگرس در قالب بسته‌ی پیشنهادی در نشست همانطور که صحبت می کنیم حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اتصال بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل‌تذکر صورت گرفت.

استاندار لرستان {تأکید کرد}: بخش اصلی اقدامات درزمینهٔ ایمنی اجتناب کرده اند جنگل‌های بلوط استان، به سنت‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قابلیت‌های از ما معطوف می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند قلع‌وقمع چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد برخورد هرگونه خسارت به دارایی ها خالص اجتناب کرده اند مهم‌ترین راهکارها برای در امان ماندن جنگل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع به شمار می‌رود.

زیویار بازگشت به شد: همراه خود ملاحظه به گزینه ها متعهد شدن شده در نشست همانطور که صحبت می کنیم مقرر شد؛ کارگروهی متشکل اجتناب کرده اند وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداران تشکیل به همان اندازه ضمن انجام ساختار‌های تحقیقاتی، این سیستم عملیاتی منطبق همراه خود ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم زمان‌بندی تهیه شود.

وی افزود: تأکید بر انجام اقدامات همراه خود محوریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز چشم اندازها موردنیاز اجتناب کرده اند تولید دیگری گزینه ها متعهد شدن شده در نشست همانطور که صحبت می کنیم بود.

انتهای پیام