بی آبی در گرگان بحرانی شده است/ آب گرگان منشا اعتبارات گل آلود است


ایسنا/ گلستان به آگاه مسئولان آب قلمرو گلستان، در حالی کدام ممکن است طی ۵ سال قبلی مردمان گلستان بویژه مردمان گرگان تشنه درد بی آبی بوده اند، ضعیف شهرت برای برخی اجتناب کرده اند قالب های تامین آب مانع اجتناب کرده اند آن شده است.

فشردن اهرم شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواجهه همراه خود قطعی تولید دیگری آب برای افراد برخی اجتناب کرده اند مناطق گرگان غیرمعمول نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایشان دوره ای شده است، شاید برای خیلی ها باورکردنی نباشد کدام ممکن است در استان مخمل خواب دار گلستان، مردمان گرگان حتی در سرما. توده ها در ساعات در یک روز واحد روز همراه خود ضعیف آب انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ناخوشایند می کنند.

متأسفانه مردمان گلستان به طور قابل توجهی گرگانی ها همچنان غرق در رفتار نادرست دولتمردان سابق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بی آبی مبارزه کردن می برند. تعهد های بلندمدتی مشابه شیرین سازی آب اقیانوس در سد داماد کدام ممکن است ردیف بودجه آن حتی کفاف تملک پایین برای مونتاژ این سد را نمی دهد، نماد اجتناب کرده اند تمدید شده بودن سابقه کم آبی مردمان گلستان دارد.

در حالی کدام ممکن است کسری آب در گرگان در سال قبلی ۴۷۰ لیتر در ثانیه بود، امسال همراه خود افزایش گروه این میزان به ۵۲۰ لیتر در ثانیه رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این شرایط به نظر می رسد مانند است وضعیت کم آبی در گرگان شدیدتر شود. . {هر روز} شدیدتر

فرسودگی جامعه آب در امتداد طرف عدم پهنه بندی مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش واحدهای مسکونی کدام ممکن است خواستن گرگان را {هر روز} به دارایی ها آبی افزایش می دهد اجتناب کرده اند منصفانه سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای رایج موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپارتمان ها برای گرفتن مخازن بهتر آب. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری کم آبی گرگان را نادیده خواهد گرفت. کدام ممکن است تا حد زیادی آن اجتناب کرده اند طریق دارایی ها زیرزمینی تامین تبدیل می شود بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده تر شده است.

بی آبی در گرگان بحرانی شده است/ آب گرگان منشا اعتبارات گل آلود است

همین جا مستضعفان همراه خود ارزش های گزاف تامین مخازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پمپ های آب له می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان در خواب دستی نماد اجتناب کرده اند قطعی ۵ ساله آب گرگان می دهند کدام ممکن است اگر همراه خود اعتبارات جاری پیش برود می توان آن را برداشتن کرد. تعهد ها، این زمان باید ۲ برابر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو بی نظیر اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه شهر گرگان همراه خود وجود ۱۰۰ کیلومتر جامعه فاضلاب، زیستگاه مناسبی برای گروه نیم میلیونی این شهر {خواهد بود}؟

آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب گلستان برای رفع بسته شدن ضرر آب چه اقداماتی انجام داده است؟

معاون استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد آب نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب گلستان به خبرنگار ایسنا می گوید؛ مسئولیت نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب گلوله کردن آب شرب در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرکها بر ایده قوانین است، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار کم آب در عوامل مختلف استان به خوبی تاب آوردیم. در جلساتی همراه خود نمایندگی آب قلمرو ای گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب اقدامات مختلفی برای تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ مخازن ذخیره سازی {انجام شده} است.

داوود احمدی نصرآبادی ذکر شد: سال قبلی حدود ۲۵ حلقه چاه در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های مختلف استان گلستان حفر، تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ۱۵۰ کیلومتر جامعه برای جلوگیری اجتناب کرده اند هدررفت آب در شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان استان گلستان در اصل کار قرار گرفت. . .

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است در اواخر بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز تابستان، چندین چاه آب وارد مدار شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های تولید دیگری تبدیل می شود. بر ایده پیش سوراخ بینی هواشناسی میزان بارندگی در شش ماهه نخست امسال ۱۴.۵ نسبت کمتر اجتناب کرده اند شاخص بلندمدت {بوده است}.

حفر چاه تنها تسکینی برای تعمیر ضرر کم آبی است / ۲۵۰۰ کیلومتر جامعه آب گلستان

معاون استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد آب نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب گلستان در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه همراه خود حفر چاه های جدید ضرر کم آبی گرگان رفع تبدیل می شود هر دو تنها منصفانه سرپناه است، ذکر شد: این اقدامات به طور مناسب رفع نمی شود. ” مشکلی نخواهد داشت، متأسفانه بیش اجتناب کرده اند ۹۴ نسبت آب شرب گلستان اجتناب کرده اند آب های زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه تهیه کنید تبدیل می شود، در حالی کدام ممکن است طبق دستورالعمل اگر میزان درو کردن آب زیرزمینی به بیش اجتناب کرده اند ۴۰ به همان اندازه ۶۰ نسبت برسد، نمایندگی در شرایط بحرانی قرار دارد. وضعیت در شرایط کنونی، احداث چاه تنها پناهگاهی برای جبران ضعیف آب در گرگان برای استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها آب سطحی است.

احمدی نصرآبادی معتقد است؛ در جاری حاضر {به دلیل} مشکلات تامین آب، فوری ترین راه حفر چاه آب، حرکت {به سمت} استفاده اجتناب کرده اند آب های سطحی در بلندمدت، میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت است کدام ممکن است همراه خود مونتاژ سدها محقق تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه حدود ۳۰ نسبت جامعه ما فرسوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} فرسودگی جامعه، حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشتی آب در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست، ذکر شد: اندازه جامعه فرسوده در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای استان گلستان حدودا است. ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ کیلومتر برابر ۳۰ نسبت جامعه فعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه در سالهای فعلی شهرت مورد نیاز {در این} بخش تزریق نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه به طور قابل توجهی در شهرها همراه خود کندی پیش گذشت است.

معاون استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد آبفای نمایندگی آبفای گلستان می افزاید: در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۳۰ هزار حادثه در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای استان گلستان را برطرف کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تلاشمان بر اینجا است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن سریعتر حوادث را برطرف کنیم.

بی آبی در گرگان بحرانی شده است/ آب گرگان منشا اعتبارات گل آلود است

صفحه ضعیف آب گرگان شهرت فراموش شده / گلستان به همان اندازه سال ۱۴۲۵ به ۱۸۵ میلیون مترمکعب آب خواستن دارد

با این حال مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو ای گلستان معتقد است; پیشگیری بیشتر اجتناب کرده اند مقابله همراه خود فاجعه است، متاسفانه برخی اجتناب کرده اند چاه هایی کدام ممکن است درست در این لحظه تجهیز می شوند در گذشته اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۵ تجهیز شدند با این حال {به دلیل} ضعیف بودجه ۵ سال است کدام ممکن است بلاتکلیف مانده اند.

سید محسن حسینی یکپارچه می دهد؛ در جاری حاضر اجتناب کرده اند ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی در بخش شرب استان گلستان، تقریباً بیش اجتناب کرده اند ۹۵ نسبت آن را دارایی ها آب زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی ناپایدار است.

از جمله؛ استان گلستان در افق ۱۴۲۵ {به دلیل} انبساط گروه غیر از ۱۴۰ میلیون مترمکعب به ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب شرب خواستن دارد. اجتناب کرده اند طرفی تولید دیگری آب های زیرزمینی ما اجتناب کرده اند تذکر به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی قابل اعتقاد نیستند، این دلیل است در قالب کامل آب، آب شرب کدام ممکن است توسط نمایندگی مهندسی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب ملت تامین تبدیل می شود، مقرر شد کدام ممکن است تامین شود. اجتناب کرده اند طریق آب زیرزمینی ۱۸۰ میلیون مترمکعب ساده ۷۰ میلیون مترمکعب تامین شود.

مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو ای گلستان تامین آب همه عامل نیست، با این حال تامین مخازن آب، سویه ها گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادینه شدن سنت خوردن آب اجتناب کرده اند تولید دیگری مواردی است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد. ۱۴۲۵. de اجتناب کرده اند طریق سدهای در جاری مونتاژ مشابه سد نرماب میرداماد بهارستان در قره چای رامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چایلی در مراوه تپه تامین ممکن است.

اگرچه طبق این سیستم، مونتاژ سد نرماب باید در سال ۱۳۹۷ به نوک می رسید، با این حال مشکلات اعتباری باعث وقفه در اجرای این تعهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ سال اجتناب کرده اند اتمام سد نرماب می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهد ادامه دارد به نوک نرسیده است.

حسینی معتقد است تاکنون منصفانه میلیارد تومان برای سد نرماب ارزش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن آن نیازمند ۲ میلیارد تومان شهرت تولید دیگری است در واقع در صورت تخصیص بقیه اعتبارات در پایان.

به آگاه وی؛ زمان پایان دادن سد نرماب ۴ سال تصمیم گیری شده است کدام ممکن است مشروط به واگذاری در پایان اعتبارات است.

مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو ای گلستان همراه خود خاص اینکه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب می خواست باید اجتناب کرده اند طریق نمک زدایی آب اقیانوس تامین شود، گفت: آب قلمرو ای استان گلستان باید اجتناب کرده اند طریق آب شیرین کن تامین شود. نمایندگان مردمان گلستان در مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق فاز دوم آن در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درصدد بازنگری آن در سال جاری هستیم.

با این حال انتخاب رئیس جمهور برای بازدید به گلستان در وزارت انرژی ۲ میلیارد تومان است کدام ممکن است به آگاه حسینی; به همان اندازه درست در این لحظه ۵۰۰ میلیارد تن برای برخی تعهد های آبرسانی فکر شده است.

حسینی می گوید: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بازدید مصوبه مناسب اجتناب کرده اند هیئت وزیران اکتسابی نکردیم، نمی توان به طور قطعی {در این} مورد اظهار تذکر کرد، با این حال گمان نمی رود تمام اعتبارات بازدید در سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد، اما علاوه بر این بخشی اجتناب کرده اند اعتبارات ۱۴۰۱ {خواهد بود}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار به سختی در سال ۱۴۰۲ اختصاص کشف شد.

بی آبی در گرگان بحرانی شده است/ آب گرگان منشا اعتبارات گل آلود است

وزیر انرژی باید به وعده های شخصی در بخش آب حرکت تدریجی

مشاور مردمان گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ایسنا، همراه خود ردیابی به عدم تخصیص دارایی ها کافی برای افزایش تعهد های آبرسانی، اظهار کرد: {به دلیل} عدم تخصیص دارایی ها کافی برای افزایش تعهد های آبرسانی، {به دلیل} عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز {در این} تعهد ها، این تعهد ها در جاری انجام است. برای تعمیر ضعیف آب آشامیدنی مقامات در گذشته اقداماتی انجام دادیم، در آن نقطه انتخاب ها خوبی گرفته شد، با این حال در مقامات سیزدهم کلاس ها متعددی همراه خود وزیر انرژی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازدید هیئت، انتخاب ها خوبی اجتناب کرده اند سوی مقامات گرفته شد. گلستان. برای رفع مشکلات این بخش…

رمضانعلی سنگدوینی یکپارچه می دهد؛ در سال ۱۴۰۱ برای افراد گرگان باورپذیر نبود کدام ممکن است همراه خود ضعیف آب آشامیدنی مواجه شوند.

وی ذکر شد: متأسفانه مردمان گرگان حتی در فصل زمستان نیز اجتناب کرده اند کم آبی مبارزه کردن می بردند.

به نظر می رسد مانند است گذر اجتناب کرده اند ماجرای بی آبی مردمان گلستان به طور قابل توجهی گرگان، همت جهادی مسئولان را می طلبد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین دارایی ها آبی می خواست مردمان درهم آمدن است ترسیم الگوی دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا {این مهم} با بیرون این سیستم ریزی محقق نمی شود. ، نهادینه سازی صرفه جویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در رفتار خوردن آب، گلوله کردن صحیح، عیب یابی جامعه گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح خطاهای قبلی.

انتهای پیام/