بودجه فرهنگسراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه های حفاظت مقدس خوزستان سه برابر تبدیل می شود


بودجه فرهنگسراها و موزه های دفاع مقدس خوزستان سه برابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در بازدید اجتناب کرده اند معاونت اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات وسط، کتابخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات، واحد زیبایی شناختی هنری موزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مطالب به حاضر درآمده {در این} وسط، بودجه فرهنگسراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه های وسط را گفتن کرد. . حفاظت مقدس خوزستان سه برابر شد.

وی افزود: استان خوزستان {به دلیل} نبرد مستقیم در مبارزه تحمیلی در بخش های مختلف عقب ماندگی قابل توجهی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به این استان ملاحظه ویژه ای داشته باشیم به همان اندازه بتوانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: خوزستان بیشترین فرهنگسراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه های حفاظت مقدس را دارد با این حال توسعه رو به انبساط این امکانات به طور قابل توجهی فرهنگسرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس خوزستان در اهواز چندان جذاب نیست.

وی افزود: باید به این سرمایه گذاری ها در مرحله سراسری کمک شود به همان اندازه این موزه ها میزبان خوبی برای زائران اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت باشند.

به گزارش مهر، موزه حفاظت مقدس دزفول در مساحتی به وسعت ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۰ متر دارای خوب موزه مسقف برای ادغام کردن ۱۵۰ هزار سند مکتوب، ۲۳۰ هزار عکس، ۵۰ هزار دقیقه صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ هزار فیلم اجتناب کرده اند دوران حفاظت مقدس است.

این موزه برای ادغام کردن بخش هایی مشابه کتابخانه تخصصی ارتش، واحد اسناد، مجموعه روایی دزفول، یادمان هشت شهید گمنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی از کیت ارتش غارت شده توسط دشمن بعثی اجتناب کرده اند جمله تانک، نفربر، توپخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدهوایی است کدام ممکن است میزبان آن می باشد. انواع زیادی کاروان هر ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سبک است.

تأمین: مهر