به ازای هر کارمند بازنشسته تامین اجتماعی چقدر به «حقوق» اضافه می شود؟


میزان و نحوه افزایش مستمری بیمه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ در حالی اوایل هفته جاری در دولت تصویب شد که اخیراً وزارت رفاه اعلام کرده است که مستمری ها به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا. در بخشنامه دولت آمده است که حداقل دستمزد مستمری بگیران، از کارافتادگان و مستمری بگیران عمومی انجمن بازاریابی اجتماعی نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد، طبق قوانین نافذه و هیأت کار، حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است. دستمزد کارگران با افزایش ۵۷.۴ درصدی تعیین می شود تا کمتر از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تن نباشد.

همچنین بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص مستمری های مختلف (بر اساس افزایش ۱۰ درصدی مستمری ها) و مدیریت پرداخت حقوق کلیه مستمری ها که گروه دریافت کننده حقوق بازنشستگی بیشتری حداقل ۱۰ درصد دریافت کرده است. افزایش اعمال می شود. همچنین برای کمک به زندگی بازنشستگان بالاتر از حداقل ها، علاوه بر ۱۰ درصد فوق، ماهانه ۶۵۰ هزار تومان (۱۰ میلیون تومان) پرداخت می شود.

به گفته وزارت رفاه، «در سال‌های اخیر نرخ بازنشستگی مشابه بوده و فشارهای تورمی به اقشار ضعیف جامعه منتقل شده است. در پایان سال جاری میزان مستمری قابل افزایش به تدریج تعیین می شود و مربوط به میزان دریافتی سال گذشته است. این تصمیم با توجه به حقوق بازنشستگی طبقه کارگر گرفته شد و می‌تواند به کاهش ترکیب گینه و شکاف اجتماعی کمک کند.»

بنابراین، نحوه افزایش مستمری و تقسیم آن به سه گروه به شرح زیر است:

– گروه اول، دریافت کنندگان اقلیت: حقوق اولیه این گروه ۶۲ درصد مجموع مستمری بگیران تامین اجتماعی ۵۷.۴ درصد افزایش و درآمد آنها به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تن رسید.

– گروه دوم، حقوق بازنشستگان زیر ۱۰ میلیون تومان: پایه حقوق آن گروه ۳۲ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی شامل ۱۰ درصد اضافه شده و ۶۵۰ هزار تومان کمک معیشت دریافت می کنند.

گروه سومحقوق بازنشستگان بیش از ۱۰ میلیون تومان است: فقط این گروه شش درصد علاوه بر مستمری های تامین اجتماعی، ۱۰ درصد افزایش دستمزد پایه اعمال می شود.

همچنین هر سه گروه شامل هزینه های فوق بر اساس ضوابط می باشد. حقوق خانواده و حقوق کودکان در آن ریخته می شود در مقایسه با دو فرزند، حدود ۶۰۰۰۰۰ خواهد بود. این را می توان گفت مستمری های تامین اجتماعی به طور متوسط ​​۳۰ درصد افزایش یافت.

چقدر اضافه شد

انتهای پیام/