بناهای تاریخی عراق در جاری نابودی است


برخی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین ساختمان های جهان در عراق در تأثیر تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری در جاری نابودی هستند.

به گزارش گاردین، عراق خانه برخی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین ساختمان های جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری، اجتناب کرده اند جمله افزایش نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان های شن، ساختمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازه های عجیب و غریب را سایش داده است.

ما عراق را شناخته شده به عنوان مهد تمدن می شناسیم. {در این} ملت بود کدام ممکن است کشاورزی تحریک کردن شد، برخی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین شهرهای جهان اجتناب کرده اند جمله اور، پایتخت سومریان ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده میخی یکی اجتناب کرده اند اولین سیستم های نوشتاری شد. این ملت دارای تعداد انگشت شماری هزار محل قرارگیری تاریخی متعلق به فاصله های مختلف گذشته تاریخی، اجتناب کرده اند پارینه سنگی به همان اندازه دوران اسلامی است.

آگوستا مک ماهون، درک سنتی شناسی در دانشکده کمبریج، معتقد است کدام ممکن است آسیب به محل قرارگیری هایی قابل مقایسه با بابل باعث سوراخ در داده ها ما اجتناب کرده اند تکامل انسان، رشد اولین شهرها، اداره امپراتوری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در بخش سیاسی اسلام شده است. رفتار زنانه. میسته.

بین النهرین، سرزمین بین ۲ رودخانه در عراق کنونی، سرشار اجتناب کرده اند نمک است کدام ممکن است البته است در ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب های زیرزمینی کشف شد تبدیل می شود.

متون جاده میخی اطلاعاتی با اشاره به کار منصفانه نمک‌گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه استفاده اجتناب کرده اند نمک در همه عامل اجتناب کرده اند نگهداری وعده های غذایی گرفته به همان اندازه معامله با‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم حاضر می‌دهند. علاوه بر این طبق منصفانه ضرب المثل سومری، مایحتاج اولین مسکن، نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک رئوس مطالب شده است.

نمک ناخوشایند ممکن است در برخی شرایط به سنتی شناسان کمک تنبل، با این حال ممکن است مخرب نیز باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی شناسان می گویند نمک همچنان در جاری تخریب محل قرارگیری های تاریخی است.

امکانات تخریب نمک علیرغم افزایش غلظت آن {به دلیل} ضعیف آب {به دلیل} مونتاژ سد توسط ساکنان عراقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ها سوء مدیریت دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی این ملت مرتفع است.

به مشاوره احمد حمدان، مهندس غیرنظامی کدام ممکن است استاندارد آب رودخانه های عراق را تجزیه و تحلیل کرده است، شوری اروندرود اجتناب کرده اند نوزده نود در جاری افزایش {بوده است}. بر مقدمه مشاهدات این کارشناس، «اروندرود» کدام ممکن است اجتناب کرده اند پیوند دجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرات به وجود آمده، هر ساله استاندارد زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده پایینی دارد. استاندارد این رودخانه به طور قابل توجهی در سال ۲۰۱۸ بحرانی بود. ش در آن سال، شوری آب حداقل ۱۱۸۰۰۰ نفر را در زمان خشکسالی بصره راهی بیمارستان کرد.

اصلاح اقلیم موضوع عکس است. عراق گرمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک تر تبدیل می شود. گروه ملل تخمین می زند کدام ممکن است این بدان معناست کدام ممکن است دمای سالانه ۲ سطح سانتی گراد در سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت، انواع روزهایی کدام ممکن است دما از پنجاه سطح سانتی گراد اصولاً تبدیل می شود نیز افزایش خواهد یافت، بارندگی در فصل بارندگی به ۱۷ نسبت مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع طوفان های شن اجتناب کرده اند ۱۲۰ به ۳۰۰ در سال افزایش خواهد یافت کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ برابر احتمالاً وجود خواهد داشت.

یکی اجتناب کرده اند محل قرارگیری هایی کدام ممکن است از نزدیک شکسته، بابل است، میراث جهانی یونسکو کدام ممکن است ساختمان های ۲۶۰۰ ساله را همراه خود نمک پوشانده است. در «معبد ایشتار» اساس های پارتیشن ها در شرف سقوط است. نمک در اعماق دیوارهای ضخیم معبد ترکیبی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث انصراف مصرف کردن آجرهای آن شده است.

بناهای تاریخی عراق در حال نابودی است

اجتناب کرده اند تولید دیگری محل قرارگیری های در معرض خطر انقراض سامرا، یکی اجتناب کرده اند شهرهای تاریخی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناره مارپیچ آن کدام ممکن است در تأثیر طوفان شن فرسوده شده است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این العقرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید معبد سفید، کاخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبرستان کدام ممکن است در دل کویر پنهان شدند. .

عراق امسال شاهد اجتناب کرده اند انگشت دادن برخی اجتناب کرده اند میراث زیبایی شناختی شخصی بود. امروزه در قسمتی اجتناب کرده اند کویر در ۱۵۰ کیلومتری جنوب «بابل» توده‌ای اجتناب کرده اند نمک متنوع محل سابقاً دریاچه «ساوه» شده است. این دریاچه کدام ممکن است اجتناب کرده اند باران های بهاری تامین می شد، زیستگاه بیش اجتناب کرده اند ۳۱ گونه پرنده بود. این دریاچه در جاری حاضر {به دلیل} استفاده نادرست اجتناب کرده اند مزارع احاطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری انصافاًً خشک شده است.

اکنون پوشش گیاهی بیابانی به جایی تغییر شدند کدام ممکن است روزی بستر آبی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه ساوه به تأمین طوفان های شن تغییر احتمالاً وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/