بروزترین tp-date قالب رنگ کرونا برای شهرها همین الان، ۲۵ آوریل ۱۴۰۱


به گزارش وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، بر مقدمه فینال {به روز} رسانی ها، انواع شهرهای دارای وضعیت بنفش اجتناب کرده اند ۲۹ شهر به ۲۴ شهر کاهش یافته است است. علاوه بر این حدود ۸۰ سهم شهرهای ملت به رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی هستند.

رعایت ایده ها بهداشتی در کنار همراه خود پایان دادن واکسیناسیون بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط راه برای مقابله همراه خود CHD در هر موجی است.

بر این مقدمه در جاری حاضر ۲۴ شهر همراه خود رنگ بنفش، ۶۸ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۳۰۶ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر به رنگ آبی هستند.

لیست درست رنگ های کرونا برای شهرهای ملت به رئوس مطالب زیر است:

جدیدترین طرح رنگ کرونا برای شهرها امروز، 25 آوریل 1401جدیدترین طرح رنگ کرونا برای شهرها امروز، 25 آوریل 1401جدیدترین طرح رنگ کرونا برای شهرها امروز، 25 آوریل 1401جدیدترین طرح رنگ کرونا برای شهرها امروز، 25 آوریل 1401