بررسی روابط حمل و نقل و ترانزیتی ایران با کشورهای مشترک المنافع


روابط حمل و نقل و ارتباط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مشترک المنافع در سفر رئیس شورای مدیریت راههای این سازمان به تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این دیدار «بوری کریم اف» رئیس شورای همکاری بین‌الملل مدیریت راه‌های کشورهای مشترک المنافع (CIS). طرفین در مورد جنبه های مختلف همکاری در زمینه های اقتصادی و حمل و نقل گفتگو کردند.

کریم اف (از تاجیکستان) رئیس شورای کشورهای مشترک المنافع فوق الذکر در این نشست به فرصت های جذاب برای همکاری های حمل و نقل بین کشورهای مشترک المنافع و کشورمان در قالب حمل و نقل های مختلف اشاره کرد. شمال. – کریدور جنوبی

وی هدف از سفر خود به ایران را بهبود روابط بین کشورهای CIS و جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

کریم اف با اشاره به قدرت شورای مدیریت راه های دولتی و عضویت برخی شرکت های خصوصی در آن، بر ضرورت تبادل تجربیات بین شرکت های عضو این شورا و همتایان ایرانی آنها تاکید کرد.

صفری با تاکید بر اهمیت گسترش ادغام حمل و نقل بین المللی کشورهای مستقل مشترک المنافع، از پیشنهاد کریم اف برای نشست ها و تبادل نظر در مورد قابلیت های حمل و نقل یکدیگر استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، کشورهای مشترک المنافع مستقل (CIS) متشکل از ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قزاقستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد.

توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو گروه مذکور از اولویت های کشور و همکاری حوزه های حمل و نقل و حمل و نقل این کشورها به ویژه پس از تغییرات سیاسی جدید است. بسیار مهم و در راستای منافع عمومی شده است.

در انتهای پیام