بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تصرف ۳۷۳ هکتار اجتناب کرده اند اراضی سراسری شمال خراسانایسنا/ خراسان شمالی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اجتناب کرده اند خلع ید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس تکل تصرف ۳۷۳ هکتار اجتناب کرده اند اراضی سراسری موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای این استان در ۲ سال قبلی خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده ذکر شد: گنجینه ای در اراضی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص استان، ۳۷۳ هکتار اجتناب کرده اند اراضی سراسری استان است کدام ممکن است بین ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ردیف انفال قرار دارد. طی ۲ سال قبلی مصادره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات مربوطه محافظت شده است.

وی علاوه بر این تصریح کرد: اجتناب کرده اند این میزان اراضی به خزانه داری بازگردانده شد کدام ممکن است حدود ۱۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ قوانین ایمنی اجتناب کرده اند جنگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص … را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ تقریبی ۲۹۰ هکتار در اجرای سایر احکام جیب دادگاه.ید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیت المال بازگردانده شد.

مقام برتر قضایی استان خاطرنشان کرد: {در این} میان حدود ۶۵ هکتار اجتناب کرده اند اراضی سراسری کدام ممکن است به بیت المال بازگشت داده شده در محدوده شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در محدوده شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی است.

رئیس کل دادگستری استان به متجاوزان به حقوق کلی محله اجتناب کرده اند جمله انفال را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجزا استفاده غیرمجاز اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغات خراسان شمالی هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنان طرفدار کرد در گذشته اجتناب کرده اند ارتکاب اعمال بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتکاب جرم به در نظر گرفته شده مجازات ها آن باشند. حقوق بیت المال باید محفوظ نگه دارد وگرنه با بیرون عفو ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت همراه خود آنها برخورد تبدیل می شود.

انتهای پیام/