بدست آوردن به فناوری های نوین در نیروهای مسلح مرهون حمایت ملت است
وزیر حفاظت تصریح کرد: بدست آوردن به فناوری های نوین در نیروهای مسلح مرهون حمایت ملت است.