بت بزرگترین زمین‌لرزه‌های کشور در استان هرمزگاندر هفته گذشته، منطقه قلعه قاضی استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ را تجربه کرد.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته همچنین، کهنوج استان کرمان با زمینلرزه ای به بزرگای ۴.۶ ریشتر لرزید و زلزله ۳.۴ ریشتری قلعه قاضی استان هرمزگان و زمین لرزه ۳.۴ ریشتری منطقه شهداد استان کرمان از دیگر رخدادهای لرزه های مهم کشور بوده است.

شرح زمینلرزه های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۷ اسفند

در «سیرچ» استان کرمان زلزله ۲.۸ ریشتری و در منطقه «دوبرجی» استان فارس زلزله ۲.۷ ریشتری رخ داد.

در “شهداد” استان کرمان زلزلهای به بزرگای ۳.۴ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین به ثبت رسیده و کانون آن در کیلومتری شهداد ۲۰ ۴۰ ۴۰ کیلومتری سیرچ و کیلومتری اندوهجرد این استان بوده است.

یکشنبه ۸ اسفند

در «نیر» استان اردبیل زلزله ۲.۷ ریشتری، در منطقه «انبارالوم» استان گلستان زلزله ۲.۷ ریشتری بهثد.

دوشنبه ۹ اسفند

در “سیرچ” استان کرمان زلزله ۲.۶ ریشتری، در “رستم کلا” استان مازندران زلزله ۲.۶ ریشتری، در “گلباف” استان کرمان زلزله ۲.۹ ریشتری، در “دهرم” استان فارس زلزله ۲.۹ ریشتری و در منطقه “یارتعلی” استان هرمزگان زلزله ۲ .۹ ریشتری رخ داد.

“قلعه قاضی” استان هرمزگان نیز در این روز با زمینلرزه های به بزرگی ۳.۴ ریشتر در زمین عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون رومرکز این رخداد لرزه های در کیلومتری قلعه قاضی ۲۷، ۳۵ کیلومتری تخت و ۳۶ کیلومتری بندرعباس این استان گزارش شده است.

سه شنبه ۱۰ اسفند

“هجدک” استان کرمان زلزلهای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در کیلومتری هجدک ۲۹ ۴۰ ۴۸ کیلومتری چترود و کیلومتری کاظم آباد این استان بوده است. زلزله ۲.۸ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه‌های این منطقه بوده است.

در منطقه “محمله” استان فارس زلزله ۲.۹ ریشتری، در “تسوج” استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۸ در “سنگان” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶ در “مامونیه” استان مرکزی زلزله ۲.۷ ریشتری، در “سیرچ” استان کرمان زلزله ۲.۶ ریشتری و در منطقه” چناران “استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ ریشتری رخ داد.

چهارشنبه ۱۱ اسفند

در “چلگرد” استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۹ ریشتری در “راور” استان کرمان زلزله ۲.۸ ریشتری، در “گرگان” استان گلستان زلزله ۲.۸ ریشتری و در منطقه “درز” استان فارس زلزله ۲.۸ ریشتری به بت رسید.

در “کهنوج” استان کرمان از زلزله ریشتری ۲.۸، ۴.۶ زمینلرزه دیگری به بزرگای ریشتر در عمق ۱۵ کیلومتری رخ داد که رومرکز این رخدادهای بعد از لرزه های کیلومتری کهنوج ۲۰، ۳۳ کیلومتری رودبار و ۴۱ کیلومتری عنبرآباد این استان گزارش شده است. زلزله ۲.۷ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه‌های این منطقه است.

“دشتک” استان چهارمحال و بختیاری با زلزلهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۷ کیلومتری دشتک ۲۱ کیلومتری فارس و ۲۲ کیلومتری فیل آباد این استان بوده است. لزله ۲.۷ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

نجشنبه ۱۲ اسفند

در این روز، در بخش “مود” استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹ ریشتری و در “ساغند” استان یزد زلزله ۲.ا ر.

جمعه ۱۳ اسفند

“میداود” استان خوزستان با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در کیلومتری میداود ۱۴ ۲۲ ۲۸ کیلومتری رامهرمز و کیلومتری صیدون بوده است.

“ویسیان” استان لرستان با زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۱ ریشتر لرزید. عمق این زلزله در ۱۲ کیلومتری زمین و کانون آن در ۱۱ کیلومتری ویسیان، ۱۱ کیلومتری سراب دوره و ۱۵ کیلو.

منطقه “کلور” استان اردبیل زلزله ای به بزرگای ۳.۸ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین را تجربه کرد و رومرکز آن در ۱۶ کیلومتری کلور استان اردبیل و ۲۳ کیلومتری پره سر و ۲۷ کیلومتری شاندرمن استان گیلان بوده است.

انتهای پیام