با صرفهجویی ۱۰ درصدی قطعی آب نخواهیم داشتایسنا / چهارمحال و بختیاری معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هیچ برنامه ای برای قطعی آب در استان یا قطعی به محله به محله نداریم، گفت: در صورتی که مردم در روزهای منتهی به آخر سال در مصرف آب مصرفی کنند، با قطعی. متوجه نخواهیم شد.

مراد محمودی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شروع خانه‌ها و منابع آبی موجود و افت فشار شرب، اظهار کرد: برای مصرف منابع آبی، باید نقش تأثیرگذار مردم در کنار شرکت آبفا، مخصوصا در ایام نزدیک به پایان سال و خانه‌تکانی‌ها باشد. در نظر گرفته شود.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری افزود: شرکت آبفا تمام تلاش خود را تا آب شرب موردنیاز مردم را در زمان بحران تامین کند، ایجاد چاه و آبرسانی با تانکر از این شرکت برای تامین آب شرب مردم شهرکرد در زمان کمابی است. بوده است.

وی در خصوص کمفشار بودن شرب در منازل، افزود: به منظور مدیریت آب مصرفی باید از شبکه آبی را به خوبی تنظیم کنیم که کمتر شرب در دسترس همگان باشد، بنابراین اگر مردم همراهی کنند، فشار آب نیز افزایش خواهد یافت.

محمودی با اشاره به اینکه هیچ برنامه آبفای چهارمحال و بختیاری برای قطعی آب در استان یا به صورت محله به محله ندارد، تصریح کرد: در صورتی که مردم در روزهای منتهی به آخر سال در مصرف آب مصرفی می‌کنند، با قطعی مواجه نمی‌شوند.

وی گفت: تمام تلاش شرکت آبفای استان این است که با وارد کردن منابع جدید، آب شرب مردم را تامین می کند، از طرفی همه تلاش ها را به همکاری مردم می رساند و لازم است در این روزها صرفه جویی را سرلوحه کار خود قرار داده و ارزش آب داشته باشد. را بدانند.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای حال و بختیاری با تاکید بر اینکه آب ارزان ترین کالای در اختیار مردم چهارم است، گفت: باید با مصرف، به سمت صرفه جویی منابع آب پیش رویم و از هدررفت آن جلوگیری کنیم، اما عدهای در این میان. مصرف آب صرفه‌جویی نمی‌تواند برای عبور از بحران، تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی انجام شود.

انتهای پیام