باهوش تر ؛ سریعتر و بهتر – ایسناایسنا / کردستان یا برای شما اتفاق افتاد که برای شروع یک پروژه جدید، احساس هیجان می‌کنید ولی شور و آشتیاق انجام می‌شود

انتخاب های شما می توانید برای بهره مندی از پروژه، تیم و خودتان را حفظ کنید، یا حتی

وقتی فردی کنترل کننده بر یک پروژه است، انگیزه بیشتری پیدا می کند. وقتی افراد تصمیم به انتخاب بیشتر می‌گیرند، بیشتر پیدا می‌کنند و احساس مسئولیت و کنترل می‌کنند

لاصه کتاب باهوش تر، سریع تر، بهتر

برای ایجاد انگیزه در خود، باید باور داشته باشید که بر اعمال و محیط اطراف خود استقلال دارید.

افرادی که به ویژه در مدیریت توجه خود تبحر دارند، عادت دارند که همیشه برای خود داستان تعریف کنند.

آزمایشات نشان داده شده است که افراد با بیشتر SMART، راحت ترین کارها را انجام می دهند، با پایان دادن به پروژه ها وسواس پیدا می کنند و پس از تعیین هدف، اولویت ها را مشخص می کنند.

تصمیم گیری خوب منوط به اجرای اساسی در پیش بینی اتفاقات بعدی است.

نوآوری بیشتر دیده می‌شود که ایده‌های قدیمی با روش‌های جدید آمیخته می‌شوند.

به بیان ساده بهرهوری، نامی است که ما سعی می کنیم با تعریف آن، بهترین روش استفاده از انرژی، خرد و وقت خود را دریابیم، در حالی که سعی می کنم با کمترین تلاش، بهترین ها را بدست آوریم. این میان، انگیزه نیز بیشتر شبیه به مهارت است، شبیه خواندن یا نوشتن، که می‌توانم آن را یاد بگیرم و

انتهای پیام